کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

فهرست افرادآقای دکتر علی باقر طاهری نیا
عضو دائمی شورای معاونین وزارت عتف و ریاست موسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a-taheriniairphe.ac.ir
آقای مهدی جعفری
مسئول دفتر ریاست
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.jafariirphe.ac.ir

آقای دکتر مهدی دهمرده
معاونت منابع انسانی و توسعه موسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
dahmardehirphe.ac.ir

آقای دکتر یعقوب انتظاری
مدیر گروه و عضو هیات علمی
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
y.entezari1965gmail.com
خانم معصومه قارون
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m_gharunirphe.ir
آقای دکتر محمد جواد صالحی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
j_salehiirphe.ir
آقای دکتر یزدان ابراهیمی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
yebrahimiirphe.ir
خانم پریوش اسدی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
p.asadiirphe.ir

آقای دکتر مقصود فراستخواه
استاد و مشاور رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m_farasatkhahirphe.ir
آقای دکتر عباس رشنوادی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a_rashnavadiyahoo.com
خانم دکتر سیما بوذری
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s_bouzariirphe.ir
خانم مریم شهسواری
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.shahsavariirphe.ir

آقای دکتر احمد علی یزدان پناه
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
yazdanpanahirphe.ir
آقای دکتر رضا منیعی
معاونت پژوهشی و عضو هیات علمی موسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
r_manieeirphe.ir
آقای دکتر احمد سعیدی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a_saideeirphe.ac.ir
خانم مهندس زینب امینی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
aminiirphe.ac.ir
آقای داود جعفری
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
davood.jafariirphe.ac.ir
خانم مهندس هما فضلی
کارشناس پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
fazliirphe.ac.ir
آقای مهندس ایمان جبلی
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
i_jebeliirphe.ac.ir
خانم فاطمه عظامی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
ezamiirphe.ac.ir
آقای مهندس حامد شوقی
کارشناس فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
shoghiirphe.ac.ir
خانم فرزانه صحرائی
کارشناس پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
sahraeeirphe.ac.ir
آقای مهندس آیدین تاتاری
کارشناس مسئول آمایش سرزمین
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.tatariirphe.ir
خانم زهره سیفی پور
کارشناس آمایش سرزمین
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
y.seyfipourirphe.ir

آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
zakersalehiirphe.ir
آقای دکتر سید هادی مرجائی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
hdmarjaieirphe.ir
خانم دکتر مهتاب پورآتشی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.pouratashiirphe.ir

آقای دکتر سید اسماعیل موسوی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s.mousaviirphe.ac.ir
آقای دکتر احمدرضا روشن
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
pendar1234gmail.com
خانم دکتر سمیه فریدونی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
fereidouniirphe.ac.ir
آقای دکتر حمید جاودانی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
Javdani99gmail.com
آقای دکتر اصغر زمانی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.zamaniirphe.ir
خانم دکتر شادی روحانی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
sh.rouhaniirphe.ir

خانم دکتر سیده مریم حسینی لرگانی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
mhosseinilirphe.ir
خانم دکتر نسرین نورشاهی
عضو هیات علمی موسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
n.nourshahiirphe.ir
خانم دکتر زهرا رشیدی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
z.rashidiirphe.ir
آقای فاتح مرادی نیاز
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.moradiirphe.ir