پیام خود را بنویسید

فهرست افرادآقای دکتر علی باقر طاهری نیا
عضو دائمی شورای معاونین وزارت عتف و ریاست موسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a-taheriniairphe.ac.ir
آقای دکتر نجف آقایی
مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای امیر مرسلی
مدیر روابط عمومی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
morsaliirphe.ir
آقای فاتح مرادی نیاز
مسئول دفتر ریاست
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.moradiirphe.ir
آقای قربانعلی باقری
مسئول دبیرخانه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم ندا رضایی
رئیس دبیرخانه هیات امنا
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
nedarezaeiirphe.ir
خانم زهرا نوری
ماشین نویس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای حسین پرویزی
نگهبان
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای دکتر مهدی دهمرده
معاونت منابع انسانی و توسعه موسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
dahmardehirphe.ac.ir
آقای مهندس آیدین تاتاری
مسئول دفتر و کارشناس مسئول گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.tatariirphe.ir
آقای محمد صالحی شهربابکی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای رسول پاکدامن
مدیر بودجه، تحول اداری و بهره وری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم نازنین شرف الاسلامی
مدیر امور مالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم سکینه داودی
کارشناس مسئول امور مالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای علی مرادی
کارشناس امور مالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای ابوالفضل مظلوم
کارشناس امور اداری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای امیر باقری
کارپرداز
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.bagheriirphe.ac.ir
خانم شیوا سیف اله زادگان
ماشین نویس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای دکتر اصغر زمانی
معاونت پژوهشی و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.zamaniirphe.ir
خانم میترا منوچهری
مسئول دفتر معاونت
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم فروزنده سعادتمند
کارشناس مسئول فصلنامه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
saadatmandirphe.ir
خانم دکتر فریده جعفری
کارشناس مسئول کتابخانه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم مژگان مهرپرور
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای حسین سمیعی
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم زهره سیفی پور
کارشناس آمایش سرزمین
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
y.seyfipourirphe.ir
خانم مهندس هما فضلی
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
fazliirphe.ac.ir

آقای دکتر یعقوب انتظاری
مدیر گروه و عضو هیات علمی
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
y.entezari1965gmail.com
آقای دکتر محمد جواد صالحی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
j_salehiirphe.ir
آقای دکتر یزدان ابراهیمی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
yebrahimiirphe.ir
خانم پریوش اسدی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
p.asadiirphe.ir
خانم معصومه قارون (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m_gharunirphe.ir

خانم دکتر سیما بوذری
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s_bouzariirphe.ir
آقای دکتر مقصود فراستخواه
استاد و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m_farasatkhahirphe.ir
آقای دکتر عباس رشنوادی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a_rashnavadiyahoo.com
خانم مریم شهسواری
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.shahsavariirphe.ir

آقای دکتر احمد سعیدی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a_saideeirphe.ac.ir
آقای دکتر احمد علی یزدان پناه
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
yazdanpanahirphe.ir
خانم مهندس زینب امینی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
aminiirphe.ac.ir
آقای داود جعفری
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
davood.jafariirphe.ac.ir
آقای مهندس ایمان جبلی
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
i_jebeliirphe.ac.ir
خانم فاطمه عظامی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
ezamiirphe.ac.ir
آقای مهندس حامد شوقی
کارشناس فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
shoghiirphe.ac.ir
خانم فرزانه صحرائی
کارشناس پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
sahraeeirphe.ac.ir

آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
zakersalehiirphe.ir
آقای دکتر سید هادی مرجائی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
hdmarjaieirphe.ir
خانم دکتر مهتاب پورآتشی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.pouratashiirphe.ir
خانم مژگان مهدوی
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای دکتر احمدرضا روشن
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
pendar1234gmail.com
آقای دکتر اصغر زمانی
معاونت پژوهشی و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.zamaniirphe.ir
آقای دکتر سید اسماعیل موسوی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s.mousaviirphe.ac.ir
خانم دکتر شادی روحانی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
sh.rouhaniirphe.ir
آقای دکتر حمید جاودانی (بازنشسته)
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
Javdani99gmail.com

خانم دکتر سیده مریم حسینی لرگانی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
mhosseinilirphe.ir
خانم دکتر زهرا رشیدی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
z.rashidiirphe.ir
آقای دکتر فرهاد ابراهیم آبادی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم دکتر نسرین نورشاهی
عضو هیات علمی بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
nasso_43yahoo.com

آقای دکتر رضا منیعی
سرپرست گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
r_manieeirphe.ir
خانم دکتر سمیه فریدونی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
fereidouniirphe.ac.ir