پیام خود را بنویسید

دفتر تلفن

ریاست
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت خط آزاد و شماره داخلی
۱ علی باقر طاهری نیا ریاست ۲۳۵۱۷۱۱۷
۲ نجف آقایی مشاور رئیس و مدیر دفتر ۲۳۵۱۷۱۱۰
۳ فاتح مرادی نیاز مسئول دفتر ۲۳۵۱۷۱۱۷
۴ امیر مرسلی مدیر روابط عمومی ۲۳۵۱۷۱۶۱
۵ محمد صابری‌نژاد حراست ۲۳۵۱۷۱۵۳
۶ زهرا نوری ماشین نویس ۲۳۵۱۷۱۷۶
۷ قربانعلی باقری دبیرخانه ۲۳۵۱۷۱۲۸
۸ حسین پرویزی نگهبانی ۲۳۵۱۷۱۰۹
۹ ندا رضایی مسئول دبیرخانه هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۲۳۵۱۷۱۴۲
 
معاونت توسعه مدیریت و منابع
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت خط آزاد و شماره داخلی
۱ مهدی دهمرده معاونت توسعه مدیریت و منابع ۲۳۵۱۷۱۱۴
۲ آیدین تاتاری مسئول دفتر ۲۳۵۱۷۱۱۴
۳ محمد صالحی مدیر اداری ۲۳۵۱۷۱۰۲
۴ رسول پاکدامن مدیر بودجه ۲۳۵۱۷۱۳۰
۵ نازنین شرف الاسلامی مدیر مالی ۲۳۵۱۷۱۲۲
۶ ابوالفضل مظلوم کارشناس اداری ۲۳۵۱۷۱۵۲
۷ سکینه داودی کارشناس مسئول مالی ۲۳۵۱۷۱۸۲
۸ شیوا سیف‌اله‌زادگان ماشین نویس ۲۳۵۱۷۱۵۰
۹ مژگان مهدوی ماشین نویس ۲۳۵۱۷۱۷۲
۱۰ علی مرادی کارشناس مالی ۲۳۵۱۷۱۹۰
۱۱ امیر باقری کارپرداز ۲۳۵۱۷۱۷۴
 
معاونت پژوهشی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت خط آزاد و شماره داخلی
۱ اصغر زمانی معاون پژوهشی ۲۳۵۱۷۱۷۰
۲ میترا منوچهری مسئول دفتر ۲۳۵۱۷۱۶۴
۳ فروزنده سعادتمند کارشناس مسئول انتشارات ۲۳۵۱۷۱۴۸
۴ مژگان مهرپرور کارشناس مسئول امور پژوهشی ۲۳۵۱۷۱۶۶
۵ فریده جعفری کارشناس مسئول کتابخانه ۲۳۵۱۷۱۳۴
۶ زهره سیفی پور کارشناس پژوهشی ۲۳۵۱۷۱۲۹
۷ هما فضلی کارشناس پژوهشی ۲۳۵۱۷۱۸۴
 
گروه مطالعات و مدیریت در آموزش عالی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت خط آزاد و شماره داخلی
۱ احمدرضا روشن مدیر گروه ۲۳۵۱۷۱۴۴
۲ حمید جاودانی عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۳۳
۳ اصغر زمانی عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۷۰
۴ سید اسماعیل موسوی عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۳۸
۵ شادی روحانی کارشناس مسئول گروه ۲۳۵۱۷۱۴۳
 
گروه آینده پژوهی و نظریه پردازی در آموزش عالی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت خط آزاد و شماره داخلی
۱ رضا منیعی سرپرست گروه ۲۳۵۱۷۱۱۵
۲ سمیه فریدونی عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۱۸
 
گروه نوآوری آموزشی و درسی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت خط آزاد و شماره داخلی
۱ سیده مریم حسینی لرگانی مدیر گروه ۲۳۵۱۷۱۶۲
۲ فرهاد ابراهیم آبادی عضو هیات علمی ۲۲۰۱۰۱۵۱
۳ زهرا رشیدی عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۵۸
 
گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت خط آزاد و شماره داخلی
۱ احمد سعیدی عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۴۶
۲ احمدعلی یزدان‌پناه عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۷۱
۳ زینب امینی کارشناس مسئول گروه ۲۳۵۱۷۱۲۶
۴ داود جعفری کارشناس مسئول گروه ۲۳۵۱۷۱۳۵
۵ ایمان جبلی کارشناس مسئول گروه ۲۳۵۱۷۱۸۳
۶ حامد شوقی کارشناس گروه ۲۳۵۱۷۱۳۲
۷ فاطمه عظامی کارشناس مسئول گروه ۲۳۵۱۷۱۴۷
۸ فرزانه صحرائی کارشناس گروه ۲۳۵۱۷۱۴۰
۹ حسین سمیعی کارشناس گروه ۲۳۵۱۷۱۴۹
 
گروه برنامه‌ریزی آموزش عالی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت خط آزاد و شماره داخلی
۱ سیما بوذری مدیر گروه ۲۳۵۱۷۱۶۵
۲ مقصود فراستخواه عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۵۶
۳ عباس رشنوادی عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۸۶
۴ مریم شهسواری کارشناس مسئول گروه ۲۳۵۱۷۱۸۸
 
گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت خط آزاد و شماره داخلی
۱ غلامرضا ذاکرصالحی مدیر گروه ۲۳۵۱۷۱۴۱
۲ سیدهادی مرجائی عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۷۳
۳ مهتاب پورآتشی عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۵۹
 
گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی‌های نیروی انسانی
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت خط آزاد و شماره داخلی
۱ یعقوب انتظاری مدیر گروه ۲۳۵۱۷۱۲۷
۲ یزدان ابراهیمی عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۲۰
۳ محمدجواد صالحی عضو هیات علمی و مدیر کتابخانه و انتشارات ۲۳۵۱۷۱۷۸
۴ معصومه قارون عضو هیات علمی ۲۳۵۱۷۱۳۹
۵ پریوش اسدی کارشناس مسئول گروه ۲۳۵۱۷۱۲۱
 
تیم رصد اشتغال دانش آموختگان
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت خط آزاد و شماره داخلی
۱ حجت علایی کارشناس ۲۳۵۱۷۱۹۱

کلیدواژه ها: دفتر تلفن |