پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

فهرست افرادآقای دکتر علی باقر طاهری نیا
عضو دائمی شورای معاونین وزارت عتف و ریاست موسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a-taheriniairphe.ac.ir
آقای امیر مرسلی
رئیس دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
morsaliirphe.ir
آقای مهدی جعفری
مسئول دفتر ریاست
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.jafariirphe.ac.ir
آقای قربانعلی باقری
مسئول دبیرخانه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم ندا رضایی
رئیس دبیرخانه هیات امنا
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
nedarezaeiirphe.ir
خانم زهرا نوری
ماشین نویس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای حسین پرویزی
نگهبان
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای دکتر مهدی دهمرده
معاونت منابع انسانی و توسعه موسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
dahmardehirphe.ac.ir
آقای مهندس آیدین تاتاری
مسئول دفتر و کارشناس مسئول گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.tatariirphe.ir
آقای محمد صالحی شهربابکی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای رسول پاکدامن
مدیر بودجه، تحول اداری و بهره وری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم نازنین شرف الاسلامی
مدیر امور مالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم سکینه داودی
کارشناس مسئول امور مالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای علی مرادی
کارشناس امور مالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای ابوالفضل مظلوم
کارشناس امور اداری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای امیر باقری
کارپرداز
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.bagheriirphe.ac.ir
خانم شیوا سیف اله زادگان
ماشین نویس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای دکتر اصغر زمانی
معاونت پژوهشی و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.zamaniirphe.ir
خانم میترا منوچهری
مسئول دفتر معاونت و کارشناس مسئول روابط عمومی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم فروزنده سعادتمند
کارشناس مسئول فصلنامه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
saadatmandirphe.ir
خانم دکتر فریده جعفری
کارشناس مسئول کتابخانه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم مژگان مهرپرور
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای حسین سمیعی
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم زهره سیفی پور
کارشناس آمایش سرزمین
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
y.seyfipourirphe.ir
خانم مهندس هما فضلی
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
fazliirphe.ac.ir

آقای دکتر یعقوب انتظاری
مدیر گروه و عضو هیات علمی
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
y.entezari1965gmail.com
خانم معصومه قارون
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m_gharunirphe.ir
آقای دکتر محمد جواد صالحی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
j_salehiirphe.ir
آقای دکتر یزدان ابراهیمی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
yebrahimiirphe.ir
خانم پریوش اسدی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
p.asadiirphe.ir

آقای دکتر مقصود فراستخواه
استاد و مشاور رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m_farasatkhahirphe.ir
آقای دکتر عباس رشنوادی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a_rashnavadiyahoo.com
خانم دکتر سیما بوذری
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s_bouzariirphe.ir
خانم مریم شهسواری
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.shahsavariirphe.ir

آقای دکتر احمد سعیدی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a_saideeirphe.ac.ir
آقای دکتر احمد علی یزدان پناه
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
yazdanpanahirphe.ir
خانم مهندس زینب امینی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
aminiirphe.ac.ir
آقای داود جعفری
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
davood.jafariirphe.ac.ir
آقای مهندس ایمان جبلی
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
i_jebeliirphe.ac.ir
خانم فاطمه عظامی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
ezamiirphe.ac.ir
آقای مهندس حامد شوقی
کارشناس فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
shoghiirphe.ac.ir
خانم فرزانه صحرائی
کارشناس پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
sahraeeirphe.ac.ir

آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
zakersalehiirphe.ir
آقای دکتر سید هادی مرجائی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
hdmarjaieirphe.ir
خانم دکتر مهتاب پورآتشی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.pouratashiirphe.ir
خانم مژگان مهدوی
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای دکتر احمدرضا روشن
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
pendar1234gmail.com
آقای دکتر حمید جاودانی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
Javdani99gmail.com
آقای دکتر اصغر زمانی
معاونت پژوهشی و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.zamaniirphe.ir
آقای دکتر سید اسماعیل موسوی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s.mousaviirphe.ac.ir
خانم دکتر شادی روحانی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
sh.rouhaniirphe.ir

خانم دکتر سیده مریم حسینی لرگانی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
mhosseinilirphe.ir
خانم دکتر زهرا رشیدی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
z.rashidiirphe.ir
آقای دکتر فرهاد ابراهیم آبادی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای فاتح مرادی نیاز
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.moradiirphe.ir

آقای دکتر رضا منیعی
سرپرست گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
r_manieeirphe.ir
خانم دکتر سمیه فریدونی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
fereidouniirphe.ac.ir
آقای فاتح مرادی نیاز
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.moradiirphe.ir