بایگانی بخش نوآوری‌های آموزشی و درسی

img_yw_news
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ -
یادگیری مادم‌العمر یک فرآیند در حال انجام، داوطلبانه و خود انگیزانه در کسب دانش جهت تامین منافع شخصی یا حرفه‌ای است. یادگیری مداوم،تحت عنا

یادگیری مادام‌العمر: سیستم O-CIL

 یادگیری مادام‌العمر یک فرآیند در حال انجام، داوطلبانه و خود انگیزانه در کسب دانش جهت تامین منافع شخصی یا حرفه‌ای است. یادگیری مداوم،تحت عناوین دیگری مانند:«یادگیری دردوران زندگی یادگیری مادام العمر، یادگیری مستمر هم آمده است. ،یادگیری مداوم، دارای کلیتی است که همه سطوح و مراحل سنی را در برمی گیرد و در پی آن است تا محیط های یادگیری خارج از مدرسه را با محیط یادگیری درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهای تصنعی یادگیری را از بین ببرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ -
میشل پورتر یک چهره شناخته شده در عرصه استراتژی شرکتی و رقابت اقتصادی، و بنیانگذار موسسه استراتژی و رقابت پذیری در مدرسه بازرگانی هاروارد اس

نظریه لوزی

نظریه لوزی یا آنچه که با عنوان نظریه لوزی پورتر شناخته می شود، به الگوی میشل پورتر درباره منافع (مزایای) ملی اشاره دارد. در حقیقت، این نظریه به بررسی مزیت های رقابتی که کشورها در عرصه جهانی از آنها برخوردار هستند و این برخورداری به واسطه برخی مولفه‌های خاص است می پردازد. این نظریه...