برنامه راهبردی سال ۱۳۹۵ - برنامه گروه

طرح‌های پژوهشی

 1. فرسودگی شغلی در بین اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی ایران، دکتر نسرین نورشاهی، ۱۳۹۵.

 1. سنجش فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیر دولتی ایران، دکتر سیده مریم حسینی، ۱۳۹۵.

 1. مطالعه زمینه های تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی دانشگاهی، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.

 1. میزان همگرایی اهداف برنامه های درسی دانشگاهی با اهداف ۲۰۳۰، دکتر سیده مریم حسینی، ۱۳۹۵.

 1. سنجش میزان همسویی برنامه های درسی دانشگاهی با سیاست های توسعه پایدار، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.
گزارش های تخصصی

 1. بررسی مقایسه ایی مراجعه داوطلبان دختر و پسر در مقطع تحصیلات تکمیلی به آموزشگاه آزاد کنکور، دکتر سیده مریم حسینی، ۱۳۹۵.
کتب تالیفی یا ترجمه ای

 1. برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران، مریم حسینی و کوروش فتحی واجارگاه، ۱۳۹۵.

 1. مطالعه موردی برنامه درسی دوره های ابتدائی و دبیرستان، جواد حاتمی ،مریم حسینی و حسین محسن پور، ۱۳۹۵.
سخنرانی

 1. کاربرد پژوهش در علوم انسانی در حل مسایل جامعه، دکتر نسرین نورشاهی، ۱۳۹۵.

 1. مفهوم برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ، دکتر مریم حسینی، ۱۳۹۵.

 1. یادگیری زاید و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران، دکتر مریم حسینی، ۱۳۹۵.

 1. سنجش فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران، دکتر مریم حسینی، ۱۳۹۵.

 1. ارزشیابی درونی و بیرونی: ارتقا و تضمین کیفیت موزش عالی، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.

 1. برنامه درسی و جهانی شدن، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.
مقالات علمی

 1. سیاستگذاری در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا، دکتر نسرین نورشاهی، ۱۳۹۵.

 1. فرسودگی شغلی در بین اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی ایران، دکتر نسرین نورشاهی، ۱۳۹۵.

 1. یادگیری زاید و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران، دکتر مریم حسینی، ۱۳۹۵.

 1. سنجش فرسودگی تحصیلی دانشجویان، دکتر مریم حسینی، ۱۳۹۵.

 1. ارزشیابی درونی و بیرونی: ارتقا و تضمین کیفیت آموزش عالی، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.

 1. جهانی شدن و برنامه  درسی، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.

 1. بررسی هوش هیجانی و بهره وری کارکنان با توجه به نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.
شرکت در کنفرانس های داخلی

 1. دکتر مریم حسینی، همایش داخلی (۲ مورد)، ۱۳۹۵.

 1. دکتر زهرا رشیدی، همایش داخلی (۲ مورد)، ۱۳۹۵.
عضویت در مجامع و انجمن های علمی

 1. دکتر نسرین نورشاهی، انجمن آموزش عالی ایران، ۱۳۹۵.

 1. دکتر نسرین نورشاهی، جمعیت توسعه ایران، ۱۳۹۵.

 1. دکتر مریم حسینی، انجمن آموزش عالی ایران، ۱۳۹۵.

 1. دکتر مریم حسینی، هیات مدیره انجمن پژوهشی در نظام آموزشی، ۱۳۹۵.

 1. دکتر مریم حسینی، آموزش بهسازی منابع انسانی، ۱۳۹۵.

 1. دکتر زهرا رشیدی، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ۱۳۹۵.