بایگانی بخش اولویت‌های پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ -

گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ -

گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ -

گروه برنامه ریزی آموزش عالی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ -

سیاست گذاری توسعه علوم، تحقیقات و فناوری

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ -

بررسی نقش آموزش‌عالی در توسعه اقتصادی کشور

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ -

بررسی بازار خدمات آموزش عالی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ -

آموزش‌عالی و بازارکار

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ -

گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ -

گروه‌های پژوهشی