پیام خود را بنویسید
 

بایگانی بخش طرح‌های جامع

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

طرح‌های جامع

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

طرح نیازسنجی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

همکاران طرح نیازسنجی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

مجری طرح‌های پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

اعضای کمیته علمی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

مسئول دفتر طرح

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

معاون و مشاور طرح

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

مدیر اجرایی طرح

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

سرپرست موسسه

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

منوی اصلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

انتشارات جنبی طرح

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

انتشارات طرح

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

مقالات علمی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ -

گزارش‌های اصلی و تلفیق