img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و ششم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار شد

پنل ۳۶ میز آینده پژوهی آموزش عالی با عنوان آینده کسب و کارهای الکترونیکی و مسئولیت دانشگاه توسط میزآینده پژوهی... ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و پنجم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار شد

پنل ۳۵ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده تحولات برنامه درسی در دانشگاه ایرانی" توسط میزآینده پژوهی... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و چهارم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار شد

پنل ۳۴ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده زندگی دانشگاه ایرانی در دنیای برخط و دیجیتال: با تاکید بر کیفیت دروندادها، فرایندها و نتایج" توسط میزآینده پژوهی... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سی و سومین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

این نشست در راستای سلسله پنل‌های میز آینده‌پژوهی با حضور رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، روسای برخی از ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سی و دومین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

پنل ۳۲ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان دانشگاه‌ها در آینده چطور برای خود برنامه‌ریزی می‌کنند و ادامه...

آرشیو
img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و هفتم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می‌شود

پنل ۳۷ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده تحولات کسب و کار ناشی از گسترش آموزش‌های الکترونیکی" توسط میزآینده پژوهی... ادامه...