پنل‌های آتی
با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و ششم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می‌شود
پنل ۳۶ میز آینده پژوهی آموزش عالی با عنوان آینده کسب و کارهای الکترونیکی و مسئولیت دانشگاه توسط میزآینده پژوهی...

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و هفتم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می‌شود
پنل ۳۷ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده تحولات کسب و کار ناشی از گسترش آموزش‌های الکترونیکی" توسط میزآینده پژوهی...