img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و پنجم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار شد

پنل ۳۵ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده تحولات برنامه درسی در دانشگاه ایرانی" توسط میزآینده پژوهی... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و چهارم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار شد

پنل ۳۴ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده زندگی دانشگاه ایرانی در دنیای برخط و دیجیتال: با تاکید بر کیفیت دروندادها، فرایندها و نتایج" توسط میزآینده پژوهی... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سی و سومین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

این نشست در راستای سلسله پنل‌های میز آینده‌پژوهی با حضور رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، روسای برخی از ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سی و دومین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

پنل ۳۲ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان دانشگاه‌ها در آینده چطور برای خود برنامه‌ریزی می‌کنند و ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

با حضور صاحبنظران آموزش عالی: پنل سی و یکم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

پنل ۳۱ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان رهبران آتیِ دانشگاه های ما: تأمل در فرایند انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات ادامه...

آرشیو
img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و هفتم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می‌شود

پنل ۳۷ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده تحولات کسب و کار ناشی از گسترش آموزش‌های الکترونیکی" توسط میزآینده پژوهی... ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و ششم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می‌شود

پنل ۳۴ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده تحولات ناشی از گسترش آموزش الکترونیکی در مالیه آموزش عالی" توسط میزآینده پژوهی... ادامه...