img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سی و سومین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

این نشست در راستای سلسله پنل‌های میز آینده‌پژوهی با حضور رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، روسای برخی از ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سی و دومین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

پنل ۳۲ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان دانشگاه‌ها در آینده چطور برای خود برنامه‌ریزی می‌کنند و ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

با حضور صاحبنظران آموزش عالی: پنل سی و یکم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

پنل ۳۱ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان رهبران آتیِ دانشگاه های ما: تأمل در فرایند انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

گزارش پنل سی ام میز آینده پژوهی آموزش عالی منتشر شد

سی امین پنل تخصصی میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان پیشران‌ها و بازدارنده‌های آتی دانشگاه در دهه ۱۴۰۰... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

بیست و نهمین پنل میز آینده پژوهشی آموزش عالی برگزار شد

بیست و نهمین پنل میزآینده پژوهشی آموزش عالی با عنوان «بررسی آینده دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه»" توسط موسسه... ادامه...

آرشیو
img_yw_news
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و چهارم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می‌شود

پنل ۳۴ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده زندگی دانشگاه ایرانی در دنیای برخط و دیجیتال: با تاکید بر کیفیت دروندادها، فرایندها و نتایج" توسط میزآینده پژوهی... ادامه...