img_yw_news
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

گزارش بیست و پنجمین پنل میز آینده پژوهی منتشر شد

گزارش بیست پنجمین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "فضای مجازی و آینده آموزش عالی" منتشر شد... ادامه...

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری پنل بیست چهارم میزآینده پژوهی با موضوع: آینده آموزش عالی فنی و حرفه ای با توجه به تحولات نوپدید در ایران و جهان

در راستای برگزاری پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، بیست و چهارمین پنل میز... ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

پنل بیست و سوم میزآینده پژوهی: آینده تأثیر اجتماعی دانشگاه در ایران

بیست و سومین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "آینده تأثیر اجتماعی دانشگاه در ایران" و با حضور جمعی از صاحب نظران آموزش عالی... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷

پنل بیست و دوم میزآینده پژوهی: آینده مؤسسات پژوهشی کشور با تأکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، روشها و تجارب جهانی

بیست و دومین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع... ادامه...

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷

پنل بیست و یکم میز آینده پژوهی: نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور

برگزاری پنل بیست و یکم میز آینده پژوهی آموزش عالی با عنوان "نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور"... ادامه...

آرشیو