قفسه‌های كتاب

:: کتاب‌های چاپ شده 32 كتاب
:: انتشارات دوره‌ای 98 كتاب
:: مجله نامه آموزش عالی 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393
:: تدبیر دولت ها در امر پژوهش
:: مدیریت دانش برای بخش عمومی
:: شصت سال آموزش عالی تحقیقات و فناوری در ایران
:: تحلیل شاخص های آموزش عالی
:: برابری و کارایی در آموزش عالی عمومی
:: نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران: افق ها و چشم اندازها
:: روش تحقیق آمیخته

پر امتیازترین کتاب ها

:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 77-1376
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 7 و 8
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 9
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 13 و 14
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 15 و 16
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 20

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

  :: تحلیل شاخص های آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 54000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 65


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 62


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 3
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 60


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1380


 نویسنده/مترجم: دفتر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 قیمت: 30000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1386


 نویسنده/مترجم: یوسف محمدنژاد عالی زمینی، احمدرضا روشن
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: راهنمای آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر مهشید رسوخی
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتاب اعضای هیات علمی (بخش دولتی) سال 1380 - جلد دوم


 نویسنده/مترجم: گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 89-1388


 نویسنده/مترجم: دکتر رضا منیعی، سپیده سروش‌مهر
 قیمت: 60000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور


 نویسنده/مترجم: حسن طائی، پریدخن وحیدی، محمد باقر غفرانی
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: معصومه قارون
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: سند ملی و فرابخشی؛ تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 10000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مدیریت اطلاعات علمی


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سلطانی نژاد
 قیمت: 33000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 59


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 57


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 55


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 53


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 51


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 49


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 47


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 45


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 15000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 43


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 15000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 41


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 12000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 34


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 12000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 31 و 32


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 12000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 63


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 64


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 61


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزیده مقالات دایرۀ المعارف آموزش عالی (جلد دوم)


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 25000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1387


 نویسنده/مترجم: یوسف محمدنژاد عالی زمینی
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: سمینار بررسی روشها و فنون مورد استفاده در آموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور20-23 تیرماه 1374


 نویسنده/مترجم: گروه تکنولوژی آموزشی، چاپ و انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 قیمت: 14000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: ارزیابی کیفیت آموزش عالی ایران - کاربر از نظریه مبنایی (GT)


 نویسنده/مترجم: دکتر مقصود فراستخواه
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتاب اعضای هیات علمی (بخش دولتی) سال 1380 - جلد اول


 نویسنده/مترجم: گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1386-1387)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: بازشناسی و پیش بینی وضعیت منابع انسانی کشور


 نویسنده/مترجم: حسن طائی
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: زنان و آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران سال (1387-1357)


 نویسنده/مترجم: سیده مریم حسینی لرگانی، دکتر سید جواد صالحی
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مدیریت اطلاعات علمی مبتنی بر وب


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سلطانی نژاد
 قیمت: 21000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتابشناسی پژوهش در آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 30000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 58


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 56


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 54


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 52


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 50


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 48


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 46


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 44


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 15000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 42


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 15000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 39


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 12000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 33


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 12000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 30


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 8000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
صفحه 2 از 3