قفسه‌های كتاب

:: کتاب‌های چاپ شده 24 كتاب
:: انتشارات دوره‌ای 22 كتاب
:: مجله نامه آموزش عالی 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393
:: شصت سال آموزش عالی تحقیقات و فناوری در ایران
:: تحلیل شاخص های آموزش عالی
:: دانشگاه کار آفرین و کارآفرینی دانشگاهی؛ بررسی مسائل و الزامات زیرساختی

پر امتیازترین کتاب ها

:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
:: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1386-1387)
:: تحلیل شاخص های آموزش عالی
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: Higher Education in Iran 2012-2013
:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: روش تحقیق آمیخته
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 96-1395
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87

كتاب‌های عرضه شده برای فروش