قفسه‌های كتاب

:: کتاب‌های چاپ شده 32 كتاب
:: انتشارات دوره‌ای 98 كتاب
:: مجله نامه آموزش عالی 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393
:: تدبیر دولت ها در امر پژوهش
:: مدیریت دانش برای بخش عمومی
:: شصت سال آموزش عالی تحقیقات و فناوری در ایران
:: تحلیل شاخص های آموزش عالی
:: برابری و کارایی در آموزش عالی عمومی
:: نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران: افق ها و چشم اندازها
:: روش تحقیق آمیخته

پر امتیازترین کتاب ها

:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 77-1376
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 7 و 8
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 9
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 13 و 14
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 15 و 16
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 20

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سعیدی
 قیمت: 380000 ریال
 امتیاز کاربران: بدون امتیاز
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سعیدی
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.66
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1392


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 76


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 75


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 73


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 93-1392


 نویسنده/مترجم: دکتر رضا منیعی
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.66
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 70


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 68


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1391-1390)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 150000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1390


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 92-1391


 نویسنده/مترجم: دکتر رضا منیعی
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 66


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1384


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 60000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 90-1389


 نویسنده/مترجم: دکتر رضا منیعی
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1388


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 150000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: Higher Education in Iran 2009-2010


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 3
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 65


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 62


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 3
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 60


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1387


 نویسنده/مترجم: یوسف محمدنژاد عالی زمینی
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 89-1388


 نویسنده/مترجم: دکتر رضا منیعی، سپیده سروش‌مهر
 قیمت: 60000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 59


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 57


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 55


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 79


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: Higher Education in Iran 2012-2013


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1391


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 300000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس ملی آموزش عالی سال‌های 1392-1388


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 74


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 72


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 71


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 69


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 67


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: Higher Education in Iran 2011-2012


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 180000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1390-1389)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 91-1390


 نویسنده/مترجم: دکتر رضا منیعی
 قیمت: 150000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: Higher Education in Iran 2000


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 30000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس پهنه بندی آموزش عالی ایران سال تحصیلی (1389-1388)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1389


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 160000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: Higher Education in Iran 2010-2011


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 3
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 63


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 64


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 61


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1380


 نویسنده/مترجم: دفتر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 قیمت: 30000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1386


 نویسنده/مترجم: یوسف محمدنژاد عالی زمینی، احمدرضا روشن
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1386-1387)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 58


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 56


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 54


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1