قفسه‌های كتاب

:: کتاب‌های چاپ شده 32 كتاب
:: انتشارات دوره‌ای 98 كتاب
:: مجله نامه آموزش عالی 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393
:: تدبیر دولت ها در امر پژوهش
:: مدیریت دانش برای بخش عمومی
:: شصت سال آموزش عالی تحقیقات و فناوری در ایران
:: تحلیل شاخص های آموزش عالی
:: برابری و کارایی در آموزش عالی عمومی
:: نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران: افق ها و چشم اندازها
:: روش تحقیق آمیخته

پر امتیازترین کتاب ها

:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 77-1376
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 7 و 8
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 9
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 13 و 14
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 15 و 16
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 20

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

  :: حقوق آموزش عالی مفاهیم و مسائل


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 160000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران: افق ها و چشم اندازها


 نویسنده/مترجم: عباس بازرگان، مقصود فراستخواه، یداله مهرعلی زاده، حسین معماریان، بهروز مهرام، نسرین نورشاهی
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتاب شاخص آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: مقصود فراستخواه
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آموزش عالی و جذب دانشجویان خارجی


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تعاریف و مفاهیم آماری


 نویسنده/مترجم: کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری
 قیمت: 70000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دستنامه یاددهی-یادگیری در آموزش عالی: ارتقای عمل آکادمیک


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 220000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: شصت سال آموزش عالی تحقیقات و فناوری در ایران


 نویسنده/مترجم: دکتر یعقوب انتظاری
 قیمت: 140000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مشخصات اعضای هيات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در سال 1385


 نویسنده/مترجم: خانم مينو غياثی
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزیده مقالات دایرۀ المعارف آموزش عالی (جلد دوم)


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 25000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: راهنمای آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر مهشید رسوخی
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتاب اعضای هیات علمی (بخش دولتی) سال 1380 - جلد دوم


 نویسنده/مترجم: گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور


 نویسنده/مترجم: حسن طائی، پریدخن وحیدی، محمد باقر غفرانی
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: معصومه قارون
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: سند ملی و فرابخشی؛ تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 10000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مدیریت اطلاعات علمی


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سلطانی نژاد
 قیمت: 33000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: برابری و کارایی در آموزش عالی عمومی


 نویسنده/مترجم: سالواتور باربارو
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: روش تحقیق آمیخته


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 220000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تدبیر دولت ها در امر پژوهش


 نویسنده/مترجم: مریم اشرفی و محمد عباسی
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی و میزان تحقق آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


 نویسنده/مترجم: احمد حیدری عبدی
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست


 نویسنده/مترجم: دکتر یعقوب انتظاری
 قیمت: 170000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مدیریت دانش برای بخش عمومی


 نویسنده/مترجم: گروه نویسندگان سازمان بهره وری آسیایی
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دانشگاهها و جهانی شدن: مفاهیم و رویکردها


 نویسنده/مترجم: دکتر حمید جاودانی
 قیمت: 140000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: سالنامه آموزش عالی ایران در سال 1378


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تحلیل شاخص های آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 54000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: سمینار بررسی روشها و فنون مورد استفاده در آموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور20-23 تیرماه 1374


 نویسنده/مترجم: گروه تکنولوژی آموزشی، چاپ و انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 قیمت: 14000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: ارزیابی کیفیت آموزش عالی ایران - کاربر از نظریه مبنایی (GT)


 نویسنده/مترجم: دکتر مقصود فراستخواه
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتاب اعضای هیات علمی (بخش دولتی) سال 1380 - جلد اول


 نویسنده/مترجم: گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: بازشناسی و پیش بینی وضعیت منابع انسانی کشور


 نویسنده/مترجم: حسن طائی
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: زنان و آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران سال (1387-1357)


 نویسنده/مترجم: سیده مریم حسینی لرگانی، دکتر سید جواد صالحی
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مدیریت اطلاعات علمی مبتنی بر وب


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سلطانی نژاد
 قیمت: 21000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتابشناسی پژوهش در آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 30000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy