پیام خود را بنویسید
 

اهداف

 | تاریخ ارسال: 1390/2/13 | 

اهداف

 1. انتشار و انتقال دانش آموزش عالی در میان نقش آفرینان و ذینفعان آموزش عالی
 2. توسعه کمی و کیفی پژوهش در قلمرو آموزش عالی با تاکید بر تولید دانش بومی
 3. افزایش قابلیت ها و ظرفیت سازی برای تبدیل یافته های پژوهشی به بسته های سیاستی با رویکرد به آینده
 4. پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی، سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی حوزه آموزش عالی
 5. نوآفرینی سازمانی در جهت تحقق اهداف و ماموریت ها

 

  وظایف کلی مؤسسه

 • •  جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارش در زمینه خط مشی ها و فعالیتهای اجرایی آموزش عالی و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت نیل به اهداف پیشبینی شده به مراجع ذیصلاح
 • •  تحقیق در زمینه تواناییهای موجود بخش آموزش عالی و بررسی قابلیتها
 • •  ایجاد پایگاه اطلاعات آموزش عالی در چهارچوب وظایف پیش بینی شده، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی آموزش عالی و عنداللزوم انتشار و ارائه آن
 • •  پژوهش برای دستیابی به بهترین و مناسب ترین فنون و روشهای برنامه ریزی با مطالعه تطبیقی نظام های آموزش عالی
 • •  تحقیق در زمینه منابع تأمین مالی آموزش عالی
 • •  تهیه طرح آمایش آموزش عالی کشور و تهیه برنامه های جامع بلند مدت و میان مدت و مکان یابی جهت تأسیس و توسعه مراکز آموزش عالی و اراِئه آن به مراجع ذیصلاح
 • •  تحقیق در زمینه عملکرد بخش آموزش و مقایسه آن با اهداف تعیین شده
 • •  پژوهش پیرامون عوامل موثر در آموزش عالی نظیر مدیریت ، اعضای هیأت علمی ،دانشجو و کارکنان، تجهیزات، کتابخانه ها و ابنیه و اماکن آموزشی و ...
 • •  پژوهش در زمینه انطباق برنامه های آموزش عالی با اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
 • •  پژوهش پیرامون ارتباط زمینه تحصیلی با اشتغال فارغ التحصیلان و تهیه آمار مربوط به نیازهای بازار کار به تخصصهای آموزش عالی و انعکاس آن به مراجع ذیصلاح
 • •  پژوهش در زمینه فعالیتهای انجمنهای علمی و ارائه پیشنهاد به منظور جهت دادن آن در راستای اهداف آموزش عالی کشور
 • •  بررسی سمینارهای علمی یا تخصصی در چارچوب وظایف پیش بینی شده
 • •  پژوهش درباره معیارهای معتبر مربوط به ساختار مدیریت و تشکیلات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در رابطه با سیاستهای توسعه آموزش عالی و پژوهشهای علمی کشور
 • •  برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای دانش و مهارت مدیران و برنامه ریزان در بخش آموزش عالی انتشار نتایج تحقیقات و بررسی های انجام شده
 • •  گسترش فرهنگ آماری و اطلاع رسانی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 • •  پژوهش درباره برنامه های علمی و آموزشی برای ترویج فرهنگ اسلامی در محیطهای علمی و دانشگاهی
 • •  مطالعه درباره استفاده بهینه ارتباطات بین مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی در داخل و خارج از کشور
 • •  مطالعه در کیفیت دروس دانشگاهی از حیث انطباق با نیازهای کشور
 • •  مطالعه و پیشنهاد سیاستهای برنامه ریزی آموزش به مراجع ذیصلاح


کلیدواژه ها: اساسنامه | اساسنامه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی |