اهداف

اهداف

 ۱- زمینه سازی مناسب برای تأمین اهداف و مأموریتهای "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"

 ۲- توسعه و گسترش پژوهش در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی در نظام آموزش عالی کشور

 ۳- زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط ماده


کلیدواژه ها: اساسنامه | اساسنامه موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی |