کتاب‌هاى تازه
 حقوق آموزش عالی جلد دوم حکمرانی هیات امنایی در دانشگاهها
 آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران؛ مبانی و سناریوها - جلد دوم
 آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران؛ مبانی و سناریوها - جلد اول
 بین المللی شدن آموزش عالی؛ نگاهی نو، گام هایی تحول ساز
 بازاندیشی آموزش مهندسی
    عنوان بخش کتاب
    کتاب‌های چاپ شده  85
    انتشارات دوره‌ای  141
    مجله نامه آموزش عالی  30
کتاب‌هاى برتر
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 77-1376
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌