پیام خود را بنویسید
 
کتاب‌هاى تازه
  آمار آموزش عالی سال تحصیلی 1402-1401
  توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
  آینده مشاغل (چگونه فناوری ،کار متخصصان را متحول خواهد کرد؟)
  پداگوژی های کاربردی در آموزش عالی
  سرمایه انسانی؛ تحلیل نظری و تجربی؛ با مقدمه دکتر مقصود فراستخواه
    عنوان بخش کتاب
    کتاب‌های چاپ شده  100
    انتشارات دوره‌ای  156
    مجله نامه آموزش عالی  30
کتاب‌هاى برتر
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 81-1380
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 80-1379
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌