پیام خود را بنویسید
 
کتاب‌هاى تازه
 آمار آموزش عالی ایران، سال تحصیلی 1400-1399
 رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 97-1396 دانشگاه‌های کل کشور
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 105
 چهارده مقاله (تجارب، برنامه ها و رموز موفقیت دانشگاه های پیشرو جهان)
 آیین نامه های اعضای هیات علمی و یاوران علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
    عنوان بخش کتاب
    کتاب‌های چاپ شده  94
    انتشارات دوره‌ای  153
    مجله نامه آموزش عالی  30
کتاب‌هاى برتر
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 81-1380
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 80-1379
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌