کتاب‌هاى تازه
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 92
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 91
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 90
 دانشگاه ها چگونه کار می کنند؟ سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک
 یادگیری جهان وطنی برای عصر جهانی شدن: آموزش عالی در جهانی درهم تنیده
    عنوان بخش کتاب
    کتاب‌های چاپ شده  72
    انتشارات دوره‌ای  131
    مجله نامه آموزش عالی  30
کتاب‌هاى برتر
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 77-1376
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌