کتاب‌هاى تازه
 چشم اندازهای بین المللی در تامین مالی آموزش عالی
 برنامه های کارآفرینی در دانشگاه های مدرن
 اقتصاد توسعه دانش بنیان
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 94
 طراحی برنامه درسی در آموزش عالی از نظریه تا عمل
    عنوان بخش کتاب
    کتاب‌های چاپ شده  76
    انتشارات دوره‌ای  134
    مجله نامه آموزش عالی  30
کتاب‌هاى برتر
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 77-1376
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌