کتاب‌هاى تازه
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 96
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 95
 رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 94-1393 آموزش عالی ایران
 دانشگاه ها و توسعه منطقه ای؛ ارزیابی منتقدانه از تنش ها و تناقضات
 چشم اندازهای بین المللی در تامین مالی آموزش عالی
    عنوان بخش کتاب
    کتاب‌های چاپ شده  77
    انتشارات دوره‌ای  137
    مجله نامه آموزش عالی  30
کتاب‌هاى برتر
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 77-1376
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌