کتاب‌هاى تازه
 دانشگاه ها چگونه کار می کنند؟ سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک
 یادگیری جهان وطنی برای عصر جهانی شدن: آموزش عالی در جهانی درهم تنیده
 حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش عالی؛ ارتقای کیفیت دانشگاه ها در راستای توسعه
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 89
  آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 97-1396
    عنوان بخش کتاب
    کتاب‌های چاپ شده  72
    انتشارات دوره‌ای  128
    مجله نامه آموزش عالی  30
کتاب‌هاى برتر
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 77-1376
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌