فهرست افرادآقای دکتر مهدی دهمرده
معاونت منابع انسانی و توسعه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.dahmardehirphe.ac.ir
آقای مهندس آیدین تاتاری
مسئول دفتر و کارشناس مسئول گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.tatariirphe.ac.ir

خانم ندا رضایی
سرپرست امور اداری و پشتیبانی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
n.rezaeiirphe.ac.ir
آقای ابوالفضل مظلوم
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.mazloomirphe.ac.ir
آقای علی مرادی
امور اداری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.moradiirphe.ac.ir
آقای امیر باقری
امور اداری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.bagheriirphe.ac.ir
خانم شیوا سیف اله زادگان
ماشین نویس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
sh.seyfirphe.ac.ir
آقای امیر عباس محمدی (بازنشسته)
کارپرداز بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.mohammadiirphe.ac.ir
آقای محمد صالحی شهربابکی (بازنشسته)
مدیر بازنشسته امور اداری و پشتیبانی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.salehiirphe.ac.ir
آقای رسول پاکدامن (بازنشسته)
مدیر بازنشسته بودجه، تحول اداری و بهره وری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
r.pakdamanirphe.ac.ir

خانم نازنین شرف الاسلامی
مدیر امور مالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
n.eslamiirphe.ac.ir
خانم سکینه داودی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s.davoodiirphe.ac.ir
آقای پرویز نیک سیرت (بازنشسته)
مدیر بازنشسته امور مالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی