فهرست افرادآقای دکتر محمد عزیزی
معاونت پژوهشی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.aziziirphe.ac.ir

آقای دکتر سید اسماعیل موسوی
مدیر امور پژوهشی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
s.mousaviirphe.ac.ir

خانم مژگان مهدوی
مسئول دفتر معاونت
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای حسین سمیعی
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.samieirphe.ac.ir
خانم زهره سیفی پور
کارشناس آمایش سرزمین
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
z.seyfipourirphe.ac.ir
خانم مرضیه آزادی
کارشناس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.azadiirphe.ac.ir
خانم فروزنده سعادتمند
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.saadatmandirphe.ac.ir
خانم فریده جعفری
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.jafariirphe.ac.ir
خانم میترا منوچهری (بازنشسته)
مسئول دفتر بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.manoochehriirphe.ac.ir
خانم مژگان مهرپرور (بازنشسته)
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.mehrparvarirphe.ac.ir