فهرست افرادآقای دکتر علی باقر طاهری نیا
عضو دائمی شورای معاونین وزارت عتف و ریاست موسسه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.taheriniairphe.ac.ir

آقای دکتر نجف آقایی
مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
n.aghaieirphe.ac.ir
آقای فاتح مرادی نیاز
مسئول دفتر ریاست
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.moradiirphe.ac.ir
آقای امیر مرسلی
مدیر روابط عمومی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.morsaliirphe.ac.ir
آقای شهریار مزیدآبادی (بازنشسته)
مدیر بازنشسته روابط عمومی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای سیاوش ماقنتی (بازنشسته)
مدیر بازنشسته روابط عمومی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای دکتر سید هادی مرجائی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.marjaieirphe.ac.ir
خانم دکتر شادی روحانی
کارشناس مسئول
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
sh.rouhaniirphe.ac.ir

آقای ایمان ذوالفقاری
مسئول دبیرخانه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
i.zolfaghariirphe.ac.ir
آقای قربانعلی باقری (بازنشسته)
مسئول بازنشسته دبیرخانه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
gh.bagheriirphe.ac.ir

خانم ندا رضایی
رئیس دبیرخانه هیات امنا
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
n.rezaeiirphe.ac.ir

خانم زهرا نوری
ماشین نویس
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
z.nouriirphe.ac.ir
خانم زهره بهمن تبریزی (بازنشسته)
ماشین نویس بازنشسته
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای حسین پرویزی
نگهبان
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.parviziirphe.ac.ir