فهرست افرادآقای دکتر احمد سعیدی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a_saideeirphe.ac.ir

آقای دکتر احمد علی یزدان پناه
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
yazdanpanahirphe.ir
آقای دکتر محمدرضا نوربخش
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
noorstatgmail.com

خانم مهندس زینب امینی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
aminiirphe.ac.ir
آقای داود جعفری
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
davood.jafariirphe.ac.ir
آقای مهندس آیدین تاتاری
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.tatariirphe.ir
خانم فاطمه عظامی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
ezamiirphe.ac.ir
خانم فرزانه صحرائی
کارشناس پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
sahraeeirphe.ac.ir
آقای حجت علائی
کارشناس پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم مینو غیاثی (بازنشسته)
کارشناس بازنشسته گروه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای مهندس ایمان جبلی
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
i_jebeliirphe.ac.ir
آقای مهندس حامد شوقی
کارشناس فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
shoghiirphe.ac.ir