فهرست افرادآقای دکتر احمد سعیدی
مدیر گروه و عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.saideeirphe.ac.ir

آقای دکتر احمد علی یزدان پناه
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.yazdanpanahirphe.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا نوربخش
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m.nourbakhshirphe.ac.ir
آقای دکتر علی شهدادی
عضو هیات علمی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
a.shahdadiirphe.ac.ir

خانم مهندس زینب امینی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
z.aminiirphe.ac.ir
خانم فاطمه عظامی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.ezamiirphe.ac.ir
خانم فرزانه صحرائی
کارشناس مسئول پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
f.sahraeeirphe.ac.ir
آقای حجت علائی
کارشناس پژوهش های آماری
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.alaeiirphe.ac.ir
خانم مینو غیاثی (بازنشسته)
کارشناس بازنشسته گروه
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای مهندس داود جعفری
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
d.jafariirphe.ac.ir
آقای مهندس حامد شوقی
کارشناس فناوری اطلاعات
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
h.shoghiirphe.ac.ir