بایگانی بخش گالری تصاویر

img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ -

پنل بیست و دوم میزآینده پژوهی: آینده مؤسسات پژوهشی کشور با تأکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، روشها و تجارب جهانی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ -

پنل بیستم: آینده علوم و آموزش‌های ریاضی در ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ -

پنل بیست و یکم: نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ -

پنل دهم: جذب دانشجو در آموزش عالی غیر انتفاعی

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ -

پنل چهاردهم: آینده برنامه ملی ایران برای بازاندیشی یادگیری مداوم

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ -

پنل شانزدهم: آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ -

پنل هجدهم: آینده کلاس درس دانشگاهی ایران از منظر فناوریهای نوظهور اطلاعات و اینترنت همراه

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

پنل هشتم: آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

پنل هفتم: آینده گسترش آموزش عالی در ایران

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

پنل ششم: آینده منابع مالی آموزش عالی

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

پنل پنجم: جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی – یادگیری

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

پنل چهارم: آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

پنل سوم: سناریو نویسی و تنظیم راهبردها

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

پنل دوم: ویژه برنامه ششم توسعه

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

پنل افتتاحیه میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

لیست پنل‌ها