بایگانی بخش پنل‌های برگزار شده

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و ششم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار شد

پنل ۳۶ میز آینده پژوهی آموزش عالی با عنوان آینده کسب و کارهای الکترونیکی و مسئولیت دانشگاه توسط میزآینده پژوهی...

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ -

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و پنجم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار شد

پنل ۳۵ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده تحولات برنامه درسی در دانشگاه ایرانی" توسط میزآینده پژوهی...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ -

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و چهارم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار شد

پنل ۳۴ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده زندگی دانشگاه ایرانی در دنیای برخط و دیجیتال: با تاکید بر کیفیت دروندادها، فرایندها و نتایج" توسط میزآینده پژوهی...

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

سی و سومین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

این نشست در راستای سلسله پنل‌های میز آینده‌پژوهی با حضور رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، روسای برخی از

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

سی و دومین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

پنل ۳۲ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان دانشگاه‌ها در آینده چطور برای خود برنامه‌ریزی می‌کنند و

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

با حضور صاحبنظران آموزش عالی: پنل سی و یکم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

پنل ۳۱ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان رهبران آتیِ دانشگاه های ما: تأمل در فرایند انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ -

گزارش پنل سی ام میز آینده پژوهی آموزش عالی منتشر شد

سی امین پنل تخصصی میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان پیشران‌ها و بازدارنده‌های آتی دانشگاه در دهه ۱۴۰۰...

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -

بیست و نهمین پنل میز آینده پژوهشی آموزش عالی برگزار شد

بیست و نهمین پنل میزآینده پژوهشی آموزش عالی با عنوان «بررسی آینده دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه»" توسط موسسه...

img_yw_news
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری بیست و هشتمین پنل میز آینده‌پژوهی آموزش عالی

پنل بیست و هشتم میزآینده پژوهشی آموزش عالی با عنوان تحلیل سناریوهای عبور دانشگاه ایرانی از شرایط کرونایی و تحریمی...

img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ -

گزارش پنل بیست و هفتم میز آینده پژوهی آموزش عالی منتشر شد

گزارش پنل بیست و هفتم میز آینده پژوهی آموزش عالی با عنوان آینده منابع مالی دانشگاه با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی...

img_yw_news
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ -

بیست و ششمین پنل میز آینده پژوهشی آموزش عالی برگزار می شود

بیست و ششمین پنل میزآینده پژوهشی آموزش عالی با عنوان مدیریت دانش و مستند سازی تجارب در دانشگاه های آینده...

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ -

گزارش بیست و پنجمین پنل میز آینده پژوهی منتشر شد

گزارش بیست پنجمین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "فضای مجازی و آینده آموزش عالی" منتشر شد...

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برگزاری پنل بیست چهارم میزآینده پژوهی با موضوع: آینده آموزش عالی فنی و حرفه ای با توجه به تحولات نوپدید در ایران و جهان

در راستای برگزاری پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، بیست و چهارمین پنل میز...

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

پنل بیست و سوم میزآینده پژوهی: آینده تأثیر اجتماعی دانشگاه در ایران

بیست و سومین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "آینده تأثیر اجتماعی دانشگاه در ایران" و با حضور جمعی از صاحب نظران آموزش عالی...

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

پنل بیست و یکم میز آینده پژوهی: نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور

برگزاری پنل بیست و یکم میز آینده پژوهی آموزش عالی با عنوان "نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور"...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ -

پنل بیستم: آینده علوم و آموزش‌های ریاضی در ایران

برگزاری بیستمین پنل میز آنده پژوهی آموزش عالی ایران با موضوع "آینده علوم و آموزش‌های ریاضی در ایران"...  

img_yw_news
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ -

پنل نوزدهم: آینده اندیشی درباره دوره های دکتری آموزش عالی با تاکید بر پژوهش های نظام آموزش عالی

برگزاری نوزدهمین پنل میز آنده پژوهی آموزش عالی ایران با موضوع "آینده اندیشی درباره دوره های دکتری آموزش عالی با تاکید بر پژوهش های نظام آموزش عالی"...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ -

پنل هجدهم: آینده کلاس درس دانشگاهی ایران از منظر فناوریهای نوظهور اطلاعات و اینترنت همراه

برگزاری پنل هجدهم میز آینده پژوهی آموزش عالی با موضوع "آینده کلاس درس دانشگاهی ایران از منظر فناوریهای نوظهور اطلاعات و اینترنت همراه"...  

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -

پنل هفدهم: آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر

برگزاری پنل هفدهم با موضوع "آینده علوم محض و بنیادی در ایران...  

img_yw_news
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

پنل شانزدهم: آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود

برگزاری پنل شانزدهم میز آینده پژوهی آموزش عالی با موضوع "آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود؟"...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ -

پنل پانزدهم: آینده‌اندیشی سیاست‌های بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن

در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی و به منظور آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت سیاست‌گذاران مرتبط با حوزه سیاست‌های بومی‌گزینی پذیرش دانشجو و به منظور واکاوی سیاست...

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

پنل چهاردهم: آینده برنامه ملی ایران برای بازاندیشی یادگیری مداوم

در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، پنل تخصصی با موضوع "آینده برنامه ملی ایران برای یادگیری مداوم"...

img_yw_news
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ -

پنل سیزدهم: شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری

پنل سیزدهم میز آینده پژوهی با حضور خبره های موضوع وذی نفعان، دربارۀ شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری به ...

img_yw_news
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ -

پنل دوازدهم: ضرورت تمرکز زدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی

پنل دوازدهم با عنوان "ضرورت تمرکز زدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی با تأکید بر ظرفیتهای خودتنظیمی مناطق در کشور و آمایش منطقهای سرزمین"...

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

برنامه برگزاری همایش آینده پژوهی آموزش‌عالی ایران

برنامه برگزاری همایش «آینده پژوهی آموزش‌عالی ایران: چشم انداز بین‌المللی شدن...  

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ -

پنل یازدهم: تأملی درباره شاخص‌های کمّی و کیفی روند علم در ایران؛ برای درکی بهتر از آیندۀ آن

پنل یازدهم با عنوان "تأملی درباره شاخص‌های کمّی و کیفی روند علم در ایران؛ برای درکی بهتر از آیندۀ آن"...

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ -

پنل دهم: جذب دانشجو در آموزش عالی غیر انتفاعی

پنل میز آینده پژوهی با حضور متخصصان و مطلعین کلیدی و اعضای پنل و با موضوع «جذب دانشجو در آموزش عالی غیر انتفاعی»...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ -

پنل هشتم: آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران

پنل میز آینده پژوهی با حضور متخصصان و مطلعین کلیدی و اعضای پنل و با موضوع «آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران»...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ -

پنل هفتم: آینده گسترش آموزش عالی در ایران

پنل میز آینده‌ پژوهی آموزش عالی ایران با موضوع «آینده گسترش آموزش عالی در ایران» و ...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ -

پنل ششم: آینده منابع مالی آموزش عالی

ششمین پنل «میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران» با عنوان «آینده منابع مالی آموزش عالی ایران»...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ -

پنل پنجم: جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی – یادگیری

پنل میز آینده پژوهی با حضور ریاست پنل سرکار خانم دکتر فریده مشایخ و اعضای پنل و با موضوع «جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی - یادگیری»...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ -

پنل چهارم: آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان

پنل میز آینده پژوهی با حضور معاونین آموزشی، پژوهشی و فناوری و رئیس مرکز پژوهشی آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و اعضای پنل و با موضوع...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ -

پنل سوم: سناریو نویسی و تنظیم راهبردها

پنل میز آینده پژوهی ویژه بخش آموزش عالی و علم و فناوری برنامه ششم توسعه با حضور ریاست پنل جناب آقای دکتر جعفر توفیقی و...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

پنل دوم: ویژه برنامه ششم توسعه

پنل میز آینده پژوهی با حضور ریاست پنل جناب آقای دکتر جعفر توفیقی و اعضای پنل و با موضوع «مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور برای ملاحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش آموزش، علم و فناوری)»...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

پنل افتتاحیه میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران

مراسم افتتاحیه میز آینده پژوهشی آموزش عالی ایران در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

لیست پنل‌ها