پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی

img_yw_news
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

مسئله و هدف

img_yw_news
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

دلایل و ضرورت

img_yw_news
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

میز پژوهشی