پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش الزامات و موانع استقرار حکمرانی خوب درآموزش عالی ایران

img_yw_news
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

مسئله و هدف

img_yw_news
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

دلایل و ضرورت

img_yw_news
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

میز پژوهشی