پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش اخبار مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

اولین جلسه مجمع پژوهشگاههای ملی کشور در سال جدید برگزار شد

اولین جلسه مجمع پژوهشگاههای ملی کشور در سال جدید با حضور اعضای مجمع برگزار شد...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

مجمع پژوهشگاههای ملی کشور کانون تفکر شورای عالی عتف باشد

معاون پژوهشی وزارت علوم در جلسه مجمع پژوهشگاههای ملی کشور خواستار مشارکت بیشتر مجمع در تصمیم سازی های شورای عتف شد...