پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش اخبار دبیرخانه

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

برگزاری پانزدهمین دوره کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و میزبانی...

برگزاری پانزدهمین دوره کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و میزبانی دانشگاه کردستان...