پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش چاپ شده های جدید

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

چاپ شده های جدید

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

نسخه چاپی نخستین شماره فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان منتشر شد

نسخه چاپی نخستین شماره فصلنامه "اقتصاد توسعه دانش بنیان" به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری...