گزارش عملکرد سالیانه - گزارش‌های تخصصی

ردیف

عنوان گزارش

تهیه‌کننده

تاریخ تدوین

سفارش‌دهنده

1

مدیریت و راه اندازی پنل تخصصی حوزه آموزش عالی

راهبرد جذب دانشجویان خارجی

غلامرضا ذاکر صالحی

1392

موسسه

2

برنامه ریزی راهبردی در آموزش عالی (ترجمه)

داود حاتمی

1392

موسسه

3

مدیریت و راه اندازی پنل تخصصی حوزه آموزش عالی

بررسی . امکان سنجی راه اندازی دفاتر دانشگاه پژوهی در دانشگاههای کشور

سید هادی مرجائی

1392

موسسه