برگزاری پنل سوم کارگروه اصلاح ضوابط و فرایند جذب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۱۸ | 

براساس برنامه کاری مصوب در کمیته سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور در ستاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کارگروه اصلاح ضوابط و فرایند جذب، استخدام و بهسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای بررسی چالش ها و سناریوهای ممکن، پنل سوم این کارگروه با حضور مشاوران محترم وزیر، مدیران محترم ستاد وزارت علوم، نمایندگان محترم روسای دانشگاه های جامع و برتر و برخی از معاونین محترم آموزشی عضو کمیسیون جذب و استخدام (نشست معاونین آموزشی- نوشهر ۱۳۹۵) شامل دانشگاه های فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان، صنعتی شیراز، لرستان، بیرجند، ایلام، شهید باهنر کرمان و نمایندگانی از دانشگاه های فنی و حرفه ای، علامه طباطبایی و اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی در ۱۳ مهر ماه سال جاری در موسسه برگزار شد. مباحث محوری پنل عبارت بود از:

  1. گزارش نتایج و دست آوردهای دو پنل پیشین در خصوص مسائل و چالش های جذب و استخدام و بهسازی و بالندگی اعضای هیات علمی
  2. بررسی سناریوها و اقدامات پیشنهادی برای اصلاح ضوابط و فرایندهای جذب و استخدام اعضای هیات علمی
  3. بررسی سناریو ها و اقدامات پیشنهادی برای اصلاح ضوابط و فرایندهای بهسازی و بالندگی اعضای هیات علمی
کلیدواژه ها: فرایند جذب | کارگروه اصلاح ضوابط | پنل سوم |