کرسی يونسکو در مديريت، برنامه ريزی و تضمين کيفيت در آموزش عالی- ظرفیت‌های موجود برای فعالیت‌های کرسی
ظرفیت های موجود برای فعالیت های کرسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ظرفیت های موجود برای فعالیت های کرسی از طریق همکاری بر اساس تفاهم نامه های مشترک
 

۱. پشتیبانی های مالی و سازمانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی آموزش عالی
۲. وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۳. دفتر یونسکو در ایران
۴. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۵. انجمن آموزش عالی ایران
۶. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۷. دانش آموختگان و دانشجویان رشته های آموزش عالی در کشور
۸. شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۹. دبیرخانه شورای عالی عطف
نشانی مطلب در وبگاه کرسی يونسکو در مديريت، برنامه ريزی و تضمين کيفيت در آموزش عالی:
http://irphe.ac.ir/find.php?item=40.824.2278.fa
برگشت به اصل مطلب