پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات- گزارشات ضمیمه کتاب آمار
تفکیک سال

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات:
http://irphe.ac.ir/find-25.835.1355.fa.html
برگشت به اصل مطلب