دکتر یزدان پناه- کارگاه‌های آموشی
کارگاه‌های تدریس شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/24 | 
کارگاه‌های تدریس شده
#عناوین کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشیسازمان برگزار کنندهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
1سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفتهدانشگاه علامه طباطباییتهران1393
2مبانی و روش های برنامه ریزی راهبردیدانشگاه علامه طباطباییتهران1393
3مدیریت و برنامه ریزی پروژهدانشگاه علامه طباطباییتهران1393
4برنامه ریزی عملیاتی در همایش آموزشی توجیهی برنامه پنجم توسعهکمیته امداد حضرت امام(ره)شورای عالی پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد1389
5کارگاه آموزشی طرح تدوین دستنامه و ماموریت و چشم اندازمرکز خدمات حوزه های علمیه کشورمرکز خدمات حوزه های علمیه کشورقم1390
6سیستم های اطلاعات مدیریتموسسه تحقیقات وآموزش مدیریت نیروتهران1388
7برنامه ریزی راهبردی رسانهسازمان صدا وسیماتهران و سراسر کشور1389
8بهره گیری از مدل ITSPدر سازمانانجمن علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت دفاعتهران1385
9روش ها و دیدگاه ها در طراحی و تدوین استراتژیهای فرهنگیسازمان فرهنگ وارتباطات اسلامیتهران1382
10تدوین چشم اندازفدراسیون شطرنجتهران1385
11روش های کنترل پروژهپژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهیتهران1384
12تدوین چشم انداز دانشگاه شاهددانشگاه شاهدتهران1385
13بررسی تطبیقی متدولوژی های دانش مدیریت پروژهدانشگاه شهید بهشتیتهران1385
14مدیریت مبتنی برهدف MBOمرکز آموش آستان قدس رضویایرن1385
15مدیریت پروژهمرکز مطالعات مدیریت وبهره وری ایراندانشگاه تربیت مدرس1385
16کارگاه آموزشی جایگاه مدیریت پروژه و کاربرد آن در سازمان های خدماتیسازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلحایران1390
17کارگاه هم اندیشی مدیریت استراتژیک؛ مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیرهشرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشورایران1388
18کارگاه آموزشی الزامات تحقق چشم انداز آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)دفتر آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س)ایران1391
نشانی مطلب در وبگاه دکتر یزدان پناه:
http://irphe.ac.ir/find.php?item=16.680.701.fa
برگشت به اصل مطلب