پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش Planning in Higher Education

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

Menu

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

Dr. Sima Bouzari

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

Dr. Abbas Rashnavadi

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

Dr. Maghsoud Farasatkhah

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

Dr. Seyed Esmaeil Mousavi

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

Dr. Mehrnaz Roshanaie

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

Mr. Ahmad Heydari Abdi

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

Responsibilities