اشتراک گذاری ایده ها و تجارب

گزارش رویداد تاریخ برگزاری ارائه دهنده موضوع
نهم مهرماه ۹۸ نسرین نورشاهی مدیریت پژوهش؛ ارائه تجربه شرکت در کارگاه آموزشی در برلین آلمان
بیست و سوم مهرماه ۹۸ عباس رشنوادی مقایسه نظام ارزیابی موسسات علمی در ایران و آلمان
بیست و یکم آبان ماه ۹۸ احمد علمی یزدان پناه تدوین نظام مسائل آموزش عالی ایران؛ عرضه یک تجربه پژوهشی
دوازدهم آذرماه ۹۸ منصوره مهدی زاده تحلیل جامعه شناختی گشترس بی رویه تحصیلات تکمیلی در ایران