مجموعه مقالات

دریافت فایل تاریخ برگزاری موضوع
اردیبهشت ۱۳۹۷ مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - دانشگاه الزهرا
اردیبهشت ۱۳۹۶ مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی - دانشگاه تبریز
اردیبهشت ۱۳۸۹ مجموعه مقالات چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی - دانشگاه تهران