کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

ترکیب اعضای کمیته

دبیر دائمی 
 • عباس بازرگان؛ استاد دانشگاه تهران 
اعضای حقوقی 
 • رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (رئیس کمیته)،
 • رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (یا نماینده ایشان)،
 • رئیس مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران (یا نماینده ایشان)،
 • دبیر علمی آخرین کنفرانس برگزار شده،
 • نماینده دانشگاه میزبان کنفرانس بعدی.
اعضای حقیقی 
 • عباس بازرگان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • محمد دادرس؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • مقصود فراستخواه؛ عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • رضا محمدی؛ عضو هیأت علمی سازمان سنجش و آموزش کشور
 • رضا منیعی؛ عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • نسرین نورشاهی؛ عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • معصومه قارون؛ عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • عظیم میرزا زاده؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران