دبیر کمیته

دبیر کمیته
  • عباس بازرگان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

اعضای کمیته دائمی
  • عباس بازرگان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
  • محمد دادرس؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
  • مقصود فراستخواه؛ عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • رضا محمدی؛ عضو هیأت علمی سازمان سنجش و آموزش کشور
  • رضا منیعی؛ عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • نسرین نورشاهی؛ عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • معصومه قارون؛ عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • عظیم میرزا زاده؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران