درباره هیات امنای منطقه دو پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۳ | 

تاریخچه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۳ | 
بر اساس قوانین تشکیل و اساسنامه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تعدادی از دانشگاهها از زمان تاسیس دارای هیات امناء خاص خود بوده که ترکیب و وظائف آنان متفاوت بوده است. به عنوان مثال ترکیب چند هیات امناء جهت استحضار اعلام می گردد.
۱-۱- دانشگاه شیراز تاریخ تاسیس آذر ماه ۱۳۴۲
اعضای هیات امناء عبارت بودند از :
وزیر دربار- وزیر فرهنگ- رئیس دانشگاه- استاندار فارس- مدیر عامل سازمان برنامه- مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و عده ای بین ۹ تا۱۵ نفر از شخصیتهای ذیصلاح فرهنگی و اقتصادی و ارباب صنایع کشور که با پیشنهاد وزارتین دربار و فرهنگ و تصویب شاه برای مدت ۶ ماه انتخاب می شده اند۰
ریاست هیات امناء باوزیر دربار و در غیاب وی با وزیر فرهنگ بوده است
۲-۱- دانشگاه صنعتی شریف تاریخ تصویب ۱۳۴۴/۱۰/۱۸
اعضای هیات امناء:
وزرای دربار- فرهنگ و هنر- آموزش و پرورش- اقتصاد- نیابت تولیت و ۲۵ نفر دیگر
۳-۱- دانشگاه تهران
در تیر ماه ۱۳۴۶ قانون هیات امناء دانشگاه تهران به تصویب مجلسین رسید.
اعضای هیات امناء دانشگاه تهران به موجب قانون مذکور عبارت بودند:
نخست وزیر-  وزیر دربار-  وزیر آموزش و پرورش-  وزیر دارایی-  مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران - رئیس دانشگاه تهران- مدیر عامل سازمان برنامه- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور- ۷ نفر از شخصیتهای فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادی کشور با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیات دولت ریاست هیات امناء با نخست وزیر بود.
به موجب قانون وذکور به دولت اجازه داده شد که در صورت اقتضاء مقررات این قانون در سایر دانشگاهها و دانشکده ها و موسسات تعلیماتی عالی و تحقیقاتی کشور نیز به موقع اجراء بگذارد. نحوه انتخاب هیات امناء موضوع این قسمت می بایستی به تصویب کمیسیونهای آموزش و پرورش مجلسین برسد.
در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از پایتخت استاندار رئیس انجمن مربوط نیز عضو هیات امناء بودند
در موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی وزیر یا مسئول دولتی نیز باقتضای سمت خود ریاست یا عضویت هیات را داشتند.
روسای دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی بدون حق رای در جلسات شرکت داشتند.
وظایف هیات امناء به شرح زیر بود.
۱- پیشنهاد انتصاب رئیس دانشگاه با موسسه آموزش عالی یا پژوهش
۲- تصویب سازمان امور اداری بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها تهیه و پیشنهاد می شود و سپس به تایید وزارت علوم و سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد.
۳- رسیدگی و تصویب بودجه بر اساس خط مشی هایی که توسط شورای مرکزی دانشگاهها تهیه و پیشنهاد می شود و سپس به تایید وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه می رسد.
۴- تصویب حسابهای سالانه
۵- جلب و قبول کمک و هدایا افراد و بخش خصوصی اعم از داخل یا خارجی به صورت نقدی ساختمانی و یا تجهیزاتی
۶- تصویب مقررات استخدامی هیات علمی و سایر مستخدمات آنها که تابع قانون استخدام کشوری نیستند و همچنین مقررات استخدامی مربوط به معلمان و اعضای هیات علمی غیر ایرانی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها تهیه و به تائید وزارت علوم و سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیات علمی به پیشنهاد وزارت علوم و تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و پس از تصویب کمیسیونهای علوم و آموزش عالی و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
۷- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه می رسد.
۸- تصویب میزان فوق العاده مخصوص اعضای رسمی هیات علمی براساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها تهیه و به تائید وزارت علوم و تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.
۹- تعیین نحوه اداره امور واحدهای تولیدی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی به صورت بازرگانی یا با مشارکت موسسات دیگر بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهیه و به تائید وزارت علوم و سازمان امور اداری و استخدامی می رسد.

لایحه قانونی انحلال

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۸ | 
لایحه قانونی انحلال هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی ۱۳۵۷/۱۲/۱۳
ماده واحده: به منظور جلوگیری از توقف امور و رفع مشکلات و تسریع گردش کار کلیه واحد های آموزش عالی و پژوهشی از تاریخ پنجم اسفند ماه ۱۳۵۷ کلیه هیاتهای امنای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی منحل و وظایف شورای مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و دبیر کل آن تا تصویب قانون استقلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موقتاً به هیتی مرکب از وزیر علوم و فرهنگ و هنر وزرای مشاور در سازمان برنامه و طرحهای انقلاب واگذار می شود.
تبصره ۱- حکم ماده واحد مزبور در موسسات اموزش عالی و پژوهشی که بجای هیات امناء مقاماتی از قبیل هیات اجرائی- هیات مدیره وشورا انجام وظیفه می نمود نیز جاری خواهد بود.
تبصره ۲- وزیر علوم فرهنگ و هنر می تواند تمام یا قسمتی از این اختیارات را به فرد یا هیات دیگری واگذار کند.
 
روزنامه رسمی شماره ۱۰۰۳۱-۹/۵/۱۳۵۸
شماره ۵۰۷۸۶                                              ۳۱/۴/۱۳۵۸
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
تبصره ۲ اصلاحی لایحه قانونی انحلال هیاتهای امناء دانشگاهها
تبصره ۲- وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزرای مشاور در سازمان برنامه و بودجه و در طرحهای انقلاب می توانند تمام یا قسمتی از این اختیارات را به فرد یا هیات دیگری واگذار کنند.
-تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
 
روزنامه رسمی شماره ۹۰۱۰۱۷۷/۱۱/۱۳۵۸
شماره ۶۲۴- د ۶/۱۰/۱۳۵۸


وزارت فرهنگ و آموزش عالی
لایحه قانونی ماده واحده الحاقی به لایحه قانونی هیاتهای امنای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۵۷ و تبصره ۲ اصلاحی قانونی انحلال هیاتهای امناء دانشگاهها که در جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.
لایحه قانونی ماده واحده الحاقی به لایحه قانونی انحلال هیاتهای امنای کلیه دانشگاهها و موسسات آمورش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۵۷ و تبصره ۲ اصلاحی لایحه قانونی انحلال هیاتهای امناء دانشگاهها مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۸
مصوب واحده- وظائف هیئت سه نفری جانشین هیئت های امناء مندرج در لایحه قانونی انحلال هیئتهای امنای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۵۷ و تبصره ۲ اصلاحی لایحه قانونی و انحلال هیئتهای امناء دانشگاهها مصوب ۱۷/۳/۵۸ به هیئتی مرکب از جناب آقای دکتر سحافی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا نمایندگان تام الاختیار آنان واگذار می گردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
 
روزنامه رسمی شماره ۴۰۱۰۷۰۴/۹/۳۶۰
شماره ۸۶۰۴۲ ۲۴/۸/۱۳۶۰

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
باستناد تبصره ۱ قانون تعیین مهلت قانونی حهت اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی، قانون اجازه به هیات سه نفری جانشین هیات امناء که در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته و طی نامه شماره ۱۲۶۶/ ق مورخ ۴/۵/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری و اصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.
نخست وزیر- محمد رضا مهدوی کنی

لایحه مربوط به هیات سه نفری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 

ماده واحده- به هیئت سه نفری جانشین هیاتهای امناء اجازه داده می شود نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۳۵۷ و اصلاح بودجه سال مزبور و همچنین در آمدهای اختصاصی سال ۱۳۵۸ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به موقع به تائید هیات امناء مربوطه نرسیده است اقدام نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بیست و سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی


پاره ای تصمیمات در رابطه با هیات امناء دانشگاهها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 

(مصوب یکصد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ ۱۳۶۷/۰۵/۱۸ شورایعالی انقلاب فرهنگی)

 پیرو طرح و بررسی نامه آقای دکتر صدر نژاد رئیس دانشگاه تربیت مدرس (شماره ۳۵ و ۳۶ / ۳۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۰) که طی آن از رئیس محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی تقاضا کرده بودند مطابق در خواست هیات امناء این دانشگاه اختیار تعیین میزان حق التدریس استادانی که با دانشگاه تربیت مدرس همکاری می کنند به هیات امناء همین دانشگاه تفویض گردد مراتب ذیل تصویب گردید.

  1. کلیه اختیارات مالی هیات امناء سابق دانشگاهها ( هیات سه نفرهای که جانشین هیاتهای امناء اسبق دانشگاهها است) به هیات امناء کنونی دانشگاه تربیت مدرس تفویض گردد.
  2. نظر به اینکه دانشگاه ها به طور کلی باید از اختیارات بیشتری که حق آنهاست برخوردار باشند لذا باید برای هر یک هیات امناء شایسته ای تعیین گردد تا در مورد مسائل کلی مالی و استخدامی و اداری آن دانشگاه تصمیم گیرد و بالنتیجه شورایعالی نیز اختیارات لازم را به این گونه هیات ها نماید علی هذا شورای عالی تصویب نمود که در وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبلاً در این باره مطالعه کنند و ظرف یکماه طرحی برای اجرای این موضوع تهیه و به شورایعالی تقدیم نمایند.

اصلاح و تکمیل قانون تشکیل هیات های امناء

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 

(مصوب دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی)

ماده (۲) و تبصره ماده ۶ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات پژوهشی (موضوع مصوبه شماره ۳۸۶/د ش مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۹ شورایعالی انقلاب فرهنگی) به شرح زیر اصلاح و تکمیل می گردد.

الف: ماده ۲- (اصلاحی) اعضای بند (ج) به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورایعالی جهت بررسی و تصمیم گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را برای ۴ سال عضویت در هیئتهای مذکور امضاء می نماید. اعضای مذکور در یک زمان حداکثر می تواند عضویت در دو هیات امناء را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.

تبصره (الحاقی) – رئیس شورایعالی به منظور تسریع دو پیشرفت کار می تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجای شورایعالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید.

ب: تبصره ماده ۶- (اصلاحی)- دراین گونه موسسات انتصاب سایر اعضای بند (ج) ماده (۱) به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوطه مطابق روش ماده ۲ (اصلاحی) و تبصره الحاقی به ماده مذکور انجام می گردد.


قانون تشکیل هیات های امنا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 

ماده ۱- هریک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به خود که دراین "موسسه" نامیده می شود هیات امنائی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.

الف- وزیر

ب- رئیس موسسه

ج- ۴ تا ۶ تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند

د- وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه

تبصره- حداقل دو تن از شخصیتهای بند "ج" باید از اعضای هیات علمی دانشگاهها باشند.

ماده ۲- اعضای بند "ج" به پیشنهاد وزیر و با تائید و حکم ریاست جمهوری برای مدت ۴ سال منصوب می شوند و در یک زمان حداکثر می توانند عضو دو هیات امناء باشند و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

ماده ۳- ریاست هیات امناء موسسه بر حسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده ۴- دبیر هیات امناء رئیس موسسه مربوط خواهد بود.

ماده ۵- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی می توانند در صورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیات امناء قرار دهند. در چنین مواردی کلیه روسای دانشگاهها عضو هیات امناء می باشند و دبیر این هیات را نیز وزیر از میان از روسای انتخاب خواهند کرد.

ماده ۶- در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تاسیس آنها را از طریق وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند "ج" ماده ۱ عضویت و ریاست هیات امناء را عهده دار خواهد بود.

تبصره- در اینگونه موسسات سایر اعضای بند "ج" ماده۱ این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تایید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوند.

ماده۷- وظایف و اختیارات هیات امناء:

الف- تصویب آیین نامه داخلی

ب- تصویب سازمان اداری موسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود

د- تصویب بودجه تفضیلی موسسه

ه- تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه

و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه

ح- کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی   

ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.

ی- پیشنهاد فوق العاده های اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی (کارشناسان و تکنسین ها) که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد. 

ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه چهار چوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه، حق التالیف و نظایر آن

م- بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می شود.

ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

ماده۸- اعتبارات هر یک از موسسات صرفاً در غالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص اعتبار حداقل هر ۳ ماه بماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای اجرائی کلاً در اختیار هر یک از موسسات قرار خواهد گرفت.

    ماده۹- امور مالی و معاملاتی موسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آیین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به موسسات دولتی نخواهد بود.

ماده۱۰- رسیدگی به حسابهای سالانه موسسه بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که بر حسب مورد بوسیله وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی می رسد.

ماده۱۱- مادام که هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آئین نامه های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.


تشکیل موقت دو هیات امناء مجزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 

نظر به اینکه از ابتدای سال ۱۳۷۰ مقرراست که کارهای مالی دانشگاهها توسط هیات های  امناء بررسی و تائید گردد، لذا تصویب گردید که موقتاً برای دانشگاههای هر یک از دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک هیات امناء مجزا تعیین شود و کار با این دو هیات امناء شروع گردیده و بعداً برای دانشگاههای واجد شرایط به تدریج و در فرصت مناسب جهت تعیین افراد هیات امناء مربوط اقدام شود.

 دستورالعمل نحوه بررسی و اعلام نظر در مورد صورتجلسات هیاتهای امناء و کمیسیونهای خاص هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و ابلاغ مصوبات مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۰۴

  1. دبیر هیات امنای هر منطقه مصوبات هیات امنای مربوط را جهت هماهنگی و ابلاغ برای وزیر فرهنگ و آموزش عالی ارسال میدارد.
مصوبات کمیسیونهای خاص حسب مورد پس از امضای رئیس کمیسیون خاص و دبیر هیات امناء برای تائید و ابلاغ مقام وزارت ارسال میشود و با دستور کار هیئت امناء قرار می گیرد.
  1. آن دسته از مصوبات که نیاز به بررسی و هماهنگی نداشته باشد مستقیماً از طرف مقام وزارت به دانشگاه ابلاغ می شود.
سایر مصوبات که نیاز به بررسی و هماهنگی و مطابقت با مقررات دارد از طرف مقام وزارت به شورای هماهنگی ارجاع میشود.
  1. موارد ارجاعی به شورای هماهنگی حسب مورد متناسب با موضوع در کمیته های تخصصی اداری و مالی، بودجه و تشکیلات و حقوقی و یا درجلسات مشترک کمیته های مذکور مطرح و بررسی شده و نظر به کارشناسی کمیته ها برای رئیس شورای هماهنگی ارسال خواهد شد.هیات امنای منطقه دو پژوهشی

            


         کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | omana

Designed & Developed by : Yektaweb