دریافت مصوبات

مصوبات تاریخ دریافت فایل
صورتجلسه چهل و پنجمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۴۰۱.۱۲.۲۳
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۴۰۱.۱۱.۱۱
صورتجلسه چهل و چهارمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۴۰۱.۰۶.۲۹
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۴۰۰.۱۲.۰۱
صورتجلسه چهل و سومین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۴۰۰.۱۱.۱۹
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۴۰۰.۰۹.۰۱
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۴۰۰.۰۵.۱۱
صورتجلسه چهل و دومین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۴۰۰.۰۴.۱۶
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۴۰۰.۰۲.۱۹
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۹.۱۱.۰۴
چهل و یکمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۹.۰۶.۲۵
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۸.۱۲.۰۵ دریافت فایل
چهلمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۸.۱۱.۲۶ دریافت فایل
سی و نهمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی - پیوست یک ۱۳۹۸.۰۴.۳۰ دریافت فایل
سی و نهمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۸.۰۴.۳۰ دریافت فایل
سی و هشتمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۷.۱۲.۰۵ دریافت فایل
سی و هفتمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۷.۰۴.۱۹ دریافت فایل
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ دریافت فایل
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۷.۰۱.۲۸ دریافت فایل
نشست عادی هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۶.۱۱.۰۱ دریافت فایل
نشست عادی هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۶.۰۳.۳۱ دریافت فایل
سی و چهارمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۵.۱۲.۰۹ دریافت فایل
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۵.۱۲.۰۴ دریافت فایل
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۵.۰۹.۰۶ دریافت فایل
سی و سومین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۵.۰۳.۲۴ دریافت فایل
سی و دومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۴.۰۷.۱۱ دریافت فایل
سی و یکمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۴.۰۲.۰۶ دریافت فایل
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۳.۱۰.۱۵ دریافت فایل
مصوبات سی امین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۳.۱۰.۰۸ دریافت فایل
مصوبات بیست و نهمین نشست عادی از دوره سوم ۱۳۹۳.۰۷.۲۷ دریافت فایل
مصوبات بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم ۱۳۹۳.۰۷.۰۷ دریافت فایل
بیست و هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۲.۱۲.۲۴ دریافت فایل
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۲.۱۰.۰۴ فایل موجود نیست
بیست و چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۱.۰۳.۲۸ دریافت فایل
بیست و پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۱.۰۷.۰۹ دریافت فایل
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۰.۱۲.۲۸ دریافت فایل
بیست و سومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۰.۰۶.۱۶ دریافت فایل
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۹۰.۰۵.۰۴ دریافت فایل
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۹.۱۲.۱۸ دریافت فایل
بیست و دومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۹.۰۶.۰۳ دریافت فایل
بیست و یکمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۸.۰۴.۱۰ دریافت فایل
بیستمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۸.۰۳.۲۰ دریافت فایل
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۷.۰۶.۳۱ فایل موجود نیست
نوزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۷.۰۴.۲۵ فایل موجود نیست
هجدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۷.۰۳.۰۹ دریافت فایل
هفدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۷.۰۳.۰۶ دریافت فایل
شانزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۶.۰۸.۰۵ دریافت فایل
پانزدهمین نشست از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۵.۱۰.۰۶ دریافت فایل
هیات امنای منطقه دو پژوهشی در اجلاس مشترک هیات امنای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ۱۳۸۵.۰۹.۰۸ فایل موجود نیست
چهاردهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۵.۰۴.۲۷ دریافت فایل
سیزدهمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۴.۰۵.۳۱ دریافت فایل
دوازدهمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۴.۰۲.۲۹ دریافت فایل
یازدهمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۴.۰۱.۲۹ دریافت فایل
دهمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۳.۱۲.۰۶ فایل موجود نیست
نهمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۳.۱۰.۱۶ فایل موجود نیست
هشتمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۳.۰۶.۱۲ فایل موجود نیست
هفتمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۲.۱۲.۱۴ فایل موجود نیست
ششمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۲.۰۸.۱۵ فایل موجود نیست
هشتمین اجلاس مشترک هیات های امنای دانشگاهها ۱۳۸۲.۰۵.۱۳ فایل موجود نیست
هفتمین اجلاس مشترک هیات های امنای دانشگاهها ۱۳۸۱.۰۴.۲۹ فایل موجود نیست
پنجمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۱.۰۴.۲۴ فایل موجود نیست
چهارمین جلسه از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۸۰.۱۱.۱۰ فایل موجود نیست
ششمین اجلاس مشترک هیات های امنای دانشگاهها ۱۳۸۰.۰۴.۰۶ فایل موجود نیست
سومین جلسه از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۷۹.۱۲.۱۳ فایل موجود نیست
دومین جلسه از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۷۹.۰۳.۰۱ فایل موجود نیست
اولین جلسه مشترک از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۷۸.۱۱.۰۹ فایل موجود نیست
چهارمین اجلاس مشترک ههیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۷۸.۰۷.۲۸ فایل موجود نیست
جلسه مشترک هیات امنای مناطق یک و دو پژوهشی ۱۳۷۷.۱۰.۱۰ فایل موجود نیست
اولین جلسه هیات امنای مناطق یک و دو پژوهشی ۱۳۷۷.۰۳.۰۷ فایل موجود نیست
پنجمین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۷۶.۰۷.۲۳ فایل موجود نیست
مصوبات چهارمین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۷۶.۰۲.۰۸ فایل موجود نیست
سومین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۷۵.۰۴.۰۲ فایل موجود نیست
مصوبات دومین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۷۴.۱۲.۲۴ فایل موجود نیست
اولین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی ۱۳۷۴.۰۶.۱۲ فایل موجود نیست
هفتمین جلسه هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه چهار پژوهشی تهران ۱۳۷۳.۰۹.۰۶ فایل موجود نیست
سومین جلسه هیات امناء منطقه چهار تهران (موسسات پژوهشی علوم انسانی) ۱۳۷۲.۰۴.۱۵ فایل موجود نیست
دومین جلسه هیات امنای منطقه چهار (موسسات پژوهشی) ۱۳۷۱.۱۰.۲۸ فایل موجود نیست
اولین جلسه هیات امنای منطقه چهار تهران ( موسسات پژوهشی علوم انسانی) ۱۳۷۱.۰۵.۱۹ فایل موجود نیست