مبانی و مولفه ها، و راهنمای ارزیابی دانشگاه سبز و پایدار

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
مبانی و مولفه ها، و راهنمای ارزیابی دانشگاه سبز و پایدار

اهداف:
 • آشنایی با مبانی دانشگاه پایدار
 • آشنایی با مولفه های دانشگاه پایدار
 • بررسی تجارب دانشگاه های پایدار
 • راهنمای ارزیابی دانشگاه پایدار
 
محور ها:
 • آشنایی با مبانی دانشگاه پایدار
 • آشنایی با مولفه های دانشگاه پایدار
 • بررسی تجارب دانشگاه های پایدار
 • راهنمای ارزیابی دانشگاه پایدار

مخاطبان:
 • مدیران و معاونان دانشگاهی
 • اساتید
 
طول دوره:
 • ۸ ساعت
 
مدرسان:
 • دکتر مهتاب پورآتشی، استادیار گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آشنایی با آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
آشنایی با آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

اهداف:
 • آشنایی اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام با آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی به منظور جهت دهی فعالیت های علمی خود
  
محور ها:
 • واکاوی مفاهیم و تعاریف مندرج درآیین نامه
 • مروری بر فعالیت های فرهنگی و تربیتی و اجتماعی موضوع ماده ۱ آیین نامه
 • مرور و آشنایی بافعالیت های آموزشی مندرج در آیین نامه
 • مرور و آشنایی با فعالیت های پژوهشی مندرج در آیین نامه
 • بررسی اجمالی از فعالیت های علمی و اجرایی
 • جمع بندی و ارایه مباحث مربوط به حداقل های امتیازات برای ارتقای مرتبه
 • پرسش و پاسخ

مخاطبان:
 • اعضای هیات علمی
 • جدید الاستخدام در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

طول دوره:
 • ۸ ساعت
 
مدرسان:
 • دکتر اصغر زمانی، استادیار گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

مستندسازی تجربیات در دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
مستندسازی تجربیات در دانشگاه

اهداف:
 • آشنایی با انواع دانش و مفهوم دانش ضمنی
 • آشنایی با مفاهیم و تعاریف تجربه و مستند سازی تجربیات
 • آشنایی با تجربه نگاری و نحوه استخراج و مستند سازی تجربیات آن همراه با اجرای کار عملی

محور ها:
 • مبانی نظری مدیریت دانش
 • تعریف انواع دانش و مفهوم شناسی دانش ضمنی
 • نقش و کاربرد تجربه در دانشگاه و سازمان
 • ضرورت مستند سازی تجربیات
 • ضرورت جانشین پروری و انتقال تجربه
 • اصول مدیریت دانش و مستند سازی تجربیات
 • ضرورت تیم سازی  و مولفه های آن درانجام مستند سازی تجربیات
 • مراحل و گامهای مستند سازی تجربیات
 • مروری بر برخی تجربه نگاری ها
 • کارگروهی با محوریت آسیب شناسی تجربه نگاری و مستند سازی تجربیات بر اساس هر دانشگاه و نگارش تجربه
 
مخاطبان:
 • کارشناسان دانشگاه
 • روسای اداره ها در دانشگاه، کارشناسان مسئول دانشگاه
 • مدیران دانشگاه

طول دوره:
 • کارشناسان دانشگاه: ۶ ساعت
 • روسای اداره ها و کارشناسان مسئول دانشگاه و مدیران دانشگاهی: ۸ ساعت
 
مدرسان:
 • دکتر اصغر زمانی، استادیار گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

بهبود قابلیت ها و عملکرد دانشگاه ها

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
بهبود قابلیت ها و عملکرد دانشگاه ها
 
اهداف:
 • کمک به بهبود عملکرد دانشگاه ها
 
 محور ها:
 • بررسی روش های اندازه گیری عملکرد دانشگاه ها
 • ارائه نقشه راه برای توسعه عملکرد دانشگاه

مخاطبان:
 • مدیران دانشگاه ها

طول دوره:
 • ۶ ساعت
 
مدرسان:
 • دکتر یعقوب انتظاری، دانشیار گروه مطالعات اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

توسعه شایستگی های کارکنان دانشگاه ها

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
توسعه شایستگی های کارکنان دانشگاه ها

اهداف:
 • کمک به افزایش بهره وری کارکنان دانشگاه
 
محور ها:
 • بررسی روش های اندازه گیری شایستگی های کارکنان
 • ارائه نقشه راه برای توسعه شایستگی های کارکنان

مخاطبان:
 • مدیران دانشگاه ها

طول دوره:
 • ۶ ساعت

مدرسان:
 • دکتر یعقوب انتظاری، دانشیار گروه مطالعات اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ارتقاء توسعه پایدار در دانشگاه ها

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
ارتقاء توسعه پایدار در دانشگاه ها
 
اهداف:
 • آشنایی با چگونگی دستیابی به پایداری و ارتقاء توسعه پایدار در دانشگاه ها
 
 محور ها:
 • ابعاد مختلف توسعه پایدار در یک دانشگاه
 • راهکارهای عملی برای بهبود توسعه پایدار در یک دانشگاه

مخاطبان:
 • مدیران سطوح مختلف وزارت علوم و دانشگاه و نیز اعضای هیئت علمی علاقمند
 
طول دوره:
 • ۴ ساعت
  
مدرسان:
 • دکتر احمدرضا روشن، استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی؛ ویژه مدیران، رؤسا و معاونین حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی؛ ویژه مدیران، رؤسا و معاونین حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

اهداف:
 • تلفیق مناسبی از مبانی نظری و اصول علمـی تجزیه و تحلیل و طراحی استراتژیک سیستم های اطلاعات و فنون مورد استفاده
 • مشخص‌نمودن فرصتهای ثبت و مستندسازی دانش در سازمان
 • کمک به سازمان‌ها برای اجتناب از هدر رفتن فرصت‌ها، دوباره‌کاری تلاش‌ها و هدر رفتن منابع ایفا می‌نماید
 • ارزیابی کارایی سیستمهای کاربردی موجود در سازمان
 • بررسی و اولویتبندی برنامههای مدیریتی مرتبط با سیستمهای اطلاعاتی، مطابق با اهداف سازمان و مدیریت ارشد
 • بررسی فرایندهای سازمانی و تعریف سیستمهای اطلاعاتی مجزا از ساختار سازمانی
 • درگیرکردن تمام مدیران در مشخص کردن اهداف و سیاستهای فناوری اطلاعات
 
 محور ها:
 • مفاهیم و مبانی  
 • مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • از برنامه ریزی سیستم اطلاعاتی تا برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • اهداف برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • رویکردهای مناسب در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی:
 • رویکردهای متدولوژی های مختلف برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی  
 • فرایند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • ارتباط بین برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با اهداف سازمانی  
 • نقش و محدوده فعالیت برنامه استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • فاکتورهای تأثیرگذار بر برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • مباحث کلیدی در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • مشکلات مربوط به  برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • بررسی مشکلات برنامه ریزی سیستم های اطلاعات
 • استراتژیکمتدولوژی های برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات  
 • مفهوم همراستایی استراتژیک کسب وکار وفناوری اطلاعات
 • روند شکل گیری همراستایی استراتژیک   
 • فرایند ایجاد و حفظ همراستایی
 • مدل ها و الگوهای مطرح شده در زمینه همراستایی کسب وکار و فناوری اطلاعات  
 • فاکتورهای ارتقا همراستایی بین استراتژی کسب وکار و فناوری اطلاعات
 • طرح برخی ارزیابی ها از انواع مدل های همراستایی استراتژیک
 • پیشینه تحقیقات صورت گرفته در ایران و جهان
 
مخاطبان:
 • کلیه مدیران، رؤسا و معاونین، کارشناسان مسئول و اعضاء هیأت علمی واحدهای ستادی حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور

طول دوره:
 • مدیران ارشد: ۴ ساعت
 • مدیران پروژه: ۸ ساعت
 • مدیران اجرائی: ۶ ساعت
 • کارشناسان اجرایی: ۱۲ ساعت
 • اعضاء هیأت علمی مسئول در مراکز: ۶ ساعت
 
مدرسان:
 

مبانی طراحی و بازمهندسی سازمانها در عصر اطلاعات؛ ویژه دفاتر طرح و برنامه و مراکز فناوری اطلاعات حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
مبانی طراحی و بازمهندسی سازمانها در عصر اطلاعات؛ ویژه دفاتر طرح و برنامه و مراکز فناوری اطلاعات حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

 اهداف:
 • آشنایی مدیران با چگونگی طراحی و ایجاد سازمان­های متناسب با عصر اطلاعات از ابعاد ساختاری، کنترلی و فن­آوری های اطلاعاتی
 
 محور ها:
 • مفاهیم و ابزارهای اساسی، مفاهیم اساسی ساختارسازمانی، اشکال و تکامل اساسی ساختار سازمانی
 
مخاطبان:
 • کارشناسان مسئول و اعضاء هیأت علمی واحدهای ستادی حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور

طول دوره:
 • مدیران ارشد: ۴ ساعت
 • مدیران پروژه: ۸ ساعت
 • مدیران اجرائی: ۶ ساعت
 • کارشناسان اجرایی: ۱۲ ساعت
 • اعضاء هیأت علمی مسئول در مراکز: ۶ ساعت

مدرسان:

روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی؛ ویژه دفاتر طرح و برنامه و مراکز فناوری اطلاعات حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی؛ ویژه دفاتر طرح و برنامه و مراکز فناوری اطلاعات حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

اهداف:
 • آشنایی با انواع سیستم های اطلاعاتی
 • نقش رقابتی سیستم­ های اطلاعاتی و اثرات آن در صنعت، بازار و تجارت
  
محور ها:
 • مقدمه­ای بر سیستم­های اطلاعاتی
 • مفاهیم سیستم­های اطلاعاتی (داده، اطلاعات، ارتباطات و تصمیم­ گیری)
 • سیستم­های پردازش رخدادها
 • سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
 • سیستم­های پشتیبانی از تصمیم
 • سیستم­های خبره و هوشمند
 • سیستم اتوماسیون اداری
 • سیستم اطلاعاتی مدیران ارشد
 • سیستم اطلاعات راهبردی
 • طراحی سیستم­های اطلاعاتی
 • نشانه­های موفقیت و شکست سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
 • نیازسنجی اطلاعات؛ مفاهیم و روش­ها
 • نرم‌افزار سیستم‌های اطلاعاتی

مخاطبان:
 • کلیه مدیران، کارشناسان مسئول و اعضاء هیأت علمی که در واحدهای فناوری اطلاعات و مراکز مشابه با آن در موسسات آموزشی و پژوهشی 
 
طول دوره:
 • مدیران ارشد: ۴ ساعت
 • مدیران پروژه: ۸ ساعت
 • مدیران اجرائی: ۶ ساعت
 • کارشناسان اجرایی: ۱۲ ساعت
 • اعضاء هیأت علمی مسئول در مراکز: ۶ ساعت

مدرسان:
 

بازنمایی سامانه نگرش اعضای ناتک (نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت) آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
بازنمایی سامانه نگرش اعضای ناتک (نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت) آموزش عالی

اهداف:
 • ارتقاء و تغییر نگرش اعضای دفاتر نظارت دانشگاه ها و اعضای هیات های استانی ناتک آموزش عالی
 
محور ها:
 • مبانی نظری مقوله نگرش، ابعاد و مولفه های آن در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموز عالی
 
مخاطبان:
 • کارشناسان و اعضای هیات علمی عضو هیات های استانی و مدیران نظارت
 
طول دوره:
 • ۳ الی ۴ ساعت
 
مدرسان:
 • دکتر عباس رشنوادی، استادیار گروه برنامه ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی؛ ویژه دفاتر طرح و برنامه و مراکز فناوری اطلاعات حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی؛ ویژه دفاتر طرح و برنامه و مراکز فناوری اطلاعات حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

اهداف:
 • آشنایی با برنامه ریزی معماری سازمانی و نقش معماری سازمانی در توسعه سیستم های اطلاعاتی استراتژیک
  
محور ها:
 • آشنایی با مفاهیم پایه معماری سازمانی
 • آشنایی با مدل مفهومی معماری سازمان و لایه‌های آن
 • معرفی برنامه‌ریزی استراتژیک فاوا
 • آشنایی با اجزاء برنامه‌ریزی استراتژیک فاوا و نحوه تدوین آن
 • لزوم و مزایای معماری سازمانی
 • چارچوب‌های رایج معماری سازمانی- فرایند معماری سازمانی
 • چارچوب معماری سازمانی زکمن و ویژگی‌های آن
 • چارچوب   FEAF ،TOGAF ، TEAF ،  DoDAF
 • راهکارهای تدوین معماری‌سازمانی براساس یک چارچوب و متدولوژی پیاد‌سازی- نگهداری و بروزرسانی طرح معماری
 • نحوه تهیه طرح‌های انتقالی و استخراج مشخصات پروژه‌‌های مربوطه
 • ایجاد یکپارچگی در طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی به کمک معماری سازمانی
 • بررسی نمونه‌های موردی
 
مخاطبان:
 • کلیه مدیران، رؤسا و معاونین، کارشناسان مسئول و اعضاء هیأت علمی واحدهای ستادی حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور
 
طول دوره:
 • مدیران ارشد: ۴ ساعت
 • مدیران پروژه: ۸ ساعت
 • مدیران اجرائی: ۶ ساعت
 • کارشناسان اجرایی: ۱۲ ساعت
 • اعضاء هیأت علمی مسئول در مراکز: ۶ ساعت
مدرسان:

جایگاه مدیریت پروژه و کاربرد آن در موسسات آموزشی و پژوهشی؛ ویژه دفاتر طرح و برنامه و مراکز پشتیبانی فنی و مهندسی موسسات آموزشی و پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
جایگاه مدیریت پروژه و کاربرد آن در موسسات آموزشی و پژوهشی؛ ویژه دفاتر طرح و برنامه و مراکز پشتیبانی فنی و مهندسی موسسات آموزشی و پژوهشی

اهداف:
 • شنایی با رویه‌ها و الگوهای متداول مدیریت پروژه
 • توانایی تجزیه وتحلیل فنون برنامه ریزی پروژه
 • فعالیت کردن در کنار مدیران و کارشناسان پروژه
 • بهره گیری از فنون برنامه ریزی پروژه برای ارزیابی موفقیت وشکست پروژه
 
محور ها:
 • مفاهیم و کلیات- شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و مهمترین دلایل شکست پروژه ها- نگاهی به وضعیت مدیریت پروژه در ایران و جهان
 • مفاهیم و کلیات در زمینه مدیریت پروژه
 • تدوین منشور پروژه - شناسایی ذینفعان پروژه
 • فرآیندهای برنامه ریزی شامل: WBS- مدیریت ریسک و تحلیل های کمی و کیفی- برآورد هزینه و بودجه بندی - برنامه ریزیها (ارتباطات - PROJECT PLAN - و شناسایی زیر پروژه ها
 • مهارتهای کلیدی مدیریت عمومی (راهبری-همکاری تیمی-انگیزش-برقراری ارتباط-تفاهم- مذاکره)- آشنایی با فرآیندهای مدیریت پروژه
 • شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و شکست پروژه ها
 • مدلهای بلوغ سازمان و سطوح آن
 • پیاده سازی نظام جامع ، اهداف ، راهکارها و ارائه مدل پیاده سازی نظام جامع - متدولوژی مدیریت پروژه های بزرگ
 • متدولوژی پروژه های بزرگ (کلیه فرآیندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرایی، کنترلی و اختتامیه)
 • پیاده سازی نظام جامع ، اهداف ، راهکارها و ارائه مدل پیاده سازی نظام جامع - متدولوژی مدیریت پروژه های متوسط و کوچک
 
 مخاطبان:
 • کلیه مدیران، کارشناسان مسئول و اعضاء هیأت علمی که مسئولیت اجرایی در موسسات آموزشی و پژوهشی  دارند
 • کارشناسان فنی، کنترل پروژه و مدیران کارگاه های ساخت و تولید
  
طول دوره:
 • مدیران ارشد: ۴ ساعت
 • مدیران پروژه: ۸ ساعت
 • مدیران اجرائی: ۶ ساعت
 • کارشناسان اجرایی: ۱۲ ساعت
 • اعضاء هیأت علمی مسئول در مراکز: ۶ ساعت
مدرسان:

اصول و مبانی برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
اصول و مبانی برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه
 
اهداف:
 • آشنایی با برنامه ریزی در یک نظام کلان آموزش عالی و یا در یک  موسسه علمی و دانشگاهی
  
محورها:
 • تفاوت ماهیتی دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی با دیگر سازمان ها به لحاظ برنامه ریزی
 • اصول برنامه ریزی در یک دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی یا در یک نظام آموزش عالی
مخاطبان:
 • مدیران سطوح مختلف وزارت علوم و دانشگاه و نیز اعضای هیئت علمی علاقمند
طول دوره:
 • ۴ ساعت
 
مدرسان:
 • دکتر احمدرضا روشن، استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

اصول و مبانی اداره و مدیریت آموزش عالی و دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
اصول و مبانی اداره و مدیریت آموزش عالی و دانشگاه
 
اهداف:
 • آشنایی با نحوه اداره موسسه علمی
 
محور ها:
 • تفاوت ماهیتی دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی با دیگر سازمان ها به لحاظ مدیریتی
 • اصول اداره دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی
مخاطبان:
 • مدیران سطوح مختلف وزارت علوم و دانشگاه و نیز اعضای هیئت علمی علاقمند
 
طول دوره:
 • ۶ ساعت
 
مدرسان:
 • دکتر احمدرضا روشن، استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

اجرای الگوی حکمرانی خوب در اداره دانشگاه یا اداره یک نظام آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
اجرای الگوی حکمرانی خوب در اداره دانشگاه یا اداره یک نظام آموزش عالی

اهداف:
 • آشنایی با الگوی حکمرانی خوب (در سطح خرد و یا در سطح کلان)
  
محور ها:
 • مفهوم حکمرانی خوب
 • حکمرانی خوب دانشگاهی
 • شاخص های حکمرانی خوب
 • روش های عملی در اجرای حکمرانی خوب در یک دانشگاه یا یک نظام آموزش عالی
 
مخاطبان:
 • مدیران سطوح مختلف وزارت علوم و دانشگاه
طول دوره:
 • هشت ساعت
 
مدرسان:
 • دکتر احمدرضا روشن، استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

کارگاه هم اندیشی روش ها و دیدگاه ها در طراحی، تدوین و اجرای استراتژیهای سازمانی؛ مورد پژوهی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
کارگاه هم اندیشی روش ها و دیدگاه ها در طراحی،  تدوین و اجرای  استراتژیهای سازمانی؛ مورد پژوهی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

اهداف:
 • اقدامات اصلاحی به منظور تحقق برنامه های مدون استراتژیک
 
محور ها:
 • الفبای برنامه‌ریزی استراتژیک
 • واژه شناسی اجرای استراتژی در سیر اندیشه های مدیریت استراتژیک
 • استراتژی های رایج در سطوح سازمان
 • چرخه فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک
 • تفاوت تدوین استراتژی با اجرای آن
 • شناسایی مسائل و موضوعات استراتژیک سازمان در گذشته، حال و آبنده سازمان
 • مهارتهای بنیادین جاری سازی موفقیت آمیز استراتژیها
 • مهارتهای بنیادین جاری سازی موفقیت آمیز استراتژیها
 • مزایای اجرای استراتژی
 • عوامل موفقیت و شکست استراتژی
 • چالشهای اصلی در اجرای استراتژی
 • موانع اجرای موفقیت آمیز استراتژی
 • تضمین موفقیت اجرای استراتژی
 • چارچوبها و ابزارهای اجرای استراتژی
 • تبدیل استراتژی به عمل
 • مدل یا نقشه راه اجرای استراتژی
 • کنترل استراتژی
 • فرایند کنترل استراتژی
 • برنامه ریزی استراتژیک، انعطاف پذیری و عملکرد
 • رهنمودهایی برای کنترل استراتژیک
 • ارزیابی استراتژی
 • فرایند ارزیابی استراتژی
 • تعریف ارزیابی و ممیزی استراتژیک
 • حسابداری مدیریت استراتژیک
 • ضرورت کنترل و ارزیابی در مدیریت استراتژیک
 • بازبینی و ارزیابی مجدد برنامه ها و استراتژی ها
 • چهار دلیل عمده برای توقف به کارگیری استراتژی‌ها
 • مدلها و ابزارهای ارزیابی استراتژی
 • نقش سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک در فرآیند کنترل و ارزیابی استراتژیک
 • مدیریت تحول استراتژیک
 • مدیریت تغییر فرهنگی
 • قواعدی برای تغییر فرهنگی
 • روند تغییرات شاخص های شایستگی های سازمانی در وضعیت موجود و دورنمای سازمانی برای آینده
 • چالش ها،موانع واشتباهات رایج تحول
 • نظریات اساسی مربوط به تحول سازمان‌ها: اکولوژی جمعیت سازمان‌ها- یادگیری سازمانی
 • تحلیل عوامل کلیدی موفقیت موضوعات استراتژیک
 • موانع پیشروی مسیرتحول
 • مقاومت فرد و سازمان در برابر تحول و ریشه‌های آن
 • مقاومت در برابر تغبرات استراتژیک
 • استراتژی عمومی تحول در نظام‌های انسانی
 • روش‌ها و فنون تحول سازمانی
 • ابعاد تحول سازمانی برای اجرای استراتژی: تحول در تکنولوژی، محصول، ساختار و کارکنان
 • تحولات ضروری جهت اجرای استراتژی
 • ارزیابی مستمر و تعدیل طرح‌های تحول استراتژیک
 
مخاطبان:
 • حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور

طول دوره:
 • مدیران پروژه: ۸ ساعت
 • مدیران اجرائی: ۶ ساعت
 • کارشناسان اجرایی: ۱۲ ساعت
 • اعضاء هیأت علمی مسئول در مراکز: ۶ ساعت
 
مدرسان:

کارگاه هم اندیشی برنامه ریزی راهبردی؛ ویژه مدیران، رؤسا و معاونین واحدهای ستادی حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
کارگاه هم اندیشی برنامه ریزی راهبردی؛ ویژه مدیران، رؤسا و معاونین واحدهای ستادی حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

اهداف: 
 • آشنائی گسترده با تعاریف‎‏ء ضرورت، اصول و مفاهیم، فنون و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان‌
 • چگونگی اتخاذ تدابیر اجرائی جهت تحقق و اجرای برنامه  استراتژیک
 • برخورداری از تفکر راهبردی
 • یادگیری کاربردی نحوه تدوین برنامه ریزی راهبردی برای سازمان
 • یادگیری کاربردی نحوه تدوین برنامه های عملیاتی در راستای برنامه ریزی راهبردی
 • اخذ تصمیمات مناسب باتوجه به شرایط درونی وبرونی سازمان در جهت اهداف پیش بینی شده.
 
محور ها:
 • کلیات؛ مفاهیم، تعاریف و مبانی برنامه‌ریزی راهبردی
 • ویژگی مدیران استراتژیک و الزامات تفکر راهبردی
 • ابزار تحلیلی شناخت سازمان
 • شناسایی مسائل و موضوعات راهبردی سازمان
 • شناسایی و تجزیه و تحلیل ذیعلاقگان و ذینفعان
 • رویکردها در مدیریت راهبردی
 • مدل‌های مدیریت راهبردی
 • استراتژیها؛ تعاریف، انواع و طبقه بندی آنها
 • روشها و ابزارهای تدوین، اجرا و ارزیابی راهبردها
 • الزامات ضروری و توانمند سازی سازمان برای اجرای استراتژی
 • برنامه ریزی عملیاتی در راستای استرات‍ژی های سازمانی
 • نقشه استراتژی؛ حلقه اتصال تدوین واجرا
 • استقرار کارت امتیازدهی متوازن
 • چالش ها، موانع  و آسیب شناسی اجرای استراتژی
 • اشتباهات رایج در استقرار استراتژی
 • ارزیابی عملکرد استراتژیک سازمان 
 
مخاطبان:
 • کلیه مدیران، رؤسا و معاونین، کارشناسان مسئول و اعضاء هیأت علمی که مسئولیت اجرایی در موسسات آموزشی و پژوهشی  دارند

طول دوره:
 • مدیران ارشد: ۴ ساعت
 • مدیران پروژه: ۸ ساعت
 • مدیران اجرائی: ۶ ساعت
 • کارشناسان اجرایی: ۱۲ ساعت
 • اعضاء هیأت علمی مسئول در مراکز: ۶ ساعت
مدرسان:

آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان

اهداف:
 • ایجاد درکی جدید از موقعیت و چالش­های آموزش عالی ایران در پرتو تجارب دیگران
  
محورها:

 
 • اهداف و ضرورتها
 • الگوی ناپلئونی – فرانسوی
 • الگوی هومبولتی
 • الگوی آکسبریجی
 • الگوی کارآفرین
 • الگوی دانشگاه پایدار
 • الگوی متعهد به جامعه
 • جمع بندی
 
مخاطبان:
 • مدیران دانشگاهی
 
طول دوره:
 • ۸ ساعت
 
مدرسان:

آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR) چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران

 | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 
آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR):چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران
 
اهداف:
دفاتر دانشگاه پژوهی (OIR) به عنوان کانون تصمیم سازی دانشگاهی، یکی از نهادهای مهم دانشگاه است که گزارش ها و اطلاعات لازم از عملکرد و چشم اندازهای دانشگاه را برای سیاست گذاری و تصمیم‌سازی‌های مدیریتی، آینده نگری و پاسخگویی عمومی از سوی شوراهای اصلی دانشگاه و نظام آموزش عالی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر می نمایند که در بسیاری از کشورها ضرورت ایجاد و استقرار آن درک شده است.
در این کارگاه شرکت کنندگان با چشم اندازها، ماموریت ها، وظایف و اصول و کارکردهای دفاتر دانشگاه پژوهی و انواع گزارش های فنی تولید شده در این دفاتر آشنا می شوند. همچنین در این کارگاه شرکت کنندگان به صورت عملی و در گروهای ۴-۵ نفره با موضوعات اساسی در نظام تصمیم سازی دانشگاهی، ماتریس مطالعاتی دانشگاه، شاخص ها و گزارش های مورد نیاز برای تصمیم سازی و سیاست گذاری آشنا شده و فرم های پیش بینی شده را تکمیل و به مبادله اطلاعات و تجربیات بدست آمده خواهند پرداخت. 
انتقال این اطلاعات به اعضای محترم شوراهای سیاست گذار و تصمیم گیر دانشگاه (اعضای هیئت امنا، هیئت رئیسه و اعضای شورای عمومی دانشگاه ها) و ارکان مدیریتی و کارشناسی دانشگاه ها می تواند سهم زیادی در تقویت نظام برنامه ریزی، سیاست گذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه ها خصوصا در ارتباط با مدیریت منابع و افزایش عملکرد کیفی دانشگاه ها بالاخص در دوران تحول کارویژه های دانشگاهی و مواجهه با مشکلات مالی پیش رو داشته باشد.
این کارگاه به صورت دوره یک روزه (۸ ساعت) و در گروه های ۳۵-۳۰ نفره با هدف ارتقای توانمندی ها و بهسازی مدیران دانشگاهی، اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه ها برگزار می شود. در انتهای دوره به افراد شرکت کننده گواهینامه اعطا می شود.

محور ها:
 • مبانی نظری
 • تعریف دانشگاه پژوهی
 • نقش و کارکرد دانشگاه‌پژوهی
 • تاریخچه
 • مروری بر تجربیات دانشگاه های خارجی
 • اصول برجسته در چشم اندازهای دانشگاه پژوهی
 • اصول برجسته در ماموریت های دانشگاه پژوهی
 • تخصص های درگیر در دفاتر دانشگاه پژوهی
 • نوع شناسی داده ها و گزارش های تهیه شده در دفاتر دانشگاه پژوهی
 • کارگروهی (۱) در کارگاه (توسعه ماتریس مطالعاتی دانشگاه پژوهی)
 • بسترهای مبادله اطلاعات بین دفاتر دانشگاه پژوهی
 • کارگروهی (۲) در کارگاه (بررسی چشم اندازها، ماموریت ها، تخصص های پیشنهادی و جایگاه سازمانی واحدهای دانشگاه پژوهی)   
 • مروری بر نتایج و یافته های مرتبط با الزامات زیر ساختی راه اندازی IR در دانشگاه های داخلی
 • مروری بر الگوی کاری دانشگاه پژوهی در دانشگاه های ایران
 • کارگروهی (۳) در کارگاه (بررسی مسائل و چالش های دانشگاه در راه اندازی واحد دانشگاه پژوهی در دانشگاه)
 • گزارشی از مجموعه اقدامات لازم برای تقویت کار ویژه های دانشگاه پژوهی در دانشگاه
 • جمع بندی و نتیجه گیری
 
مخاطبان:
 • رئیس دانشگاه/ موسسه / پژوهشگاه، اعضای هیئت رئیسه، اعضای هیئت امنا و معاونین، مدیران و مشاوران ارشد دانشگاه
 • روسای دانشکده ها و پژوهشگاه ها و دپارتمان های دانشگاه
 • مدیران میانی دانشگاه (مدیران آموزشی، پژوهشی، اداری مالی، فرهنگی و مدیران واحدهای کارآفرینی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و روابط بین الملل)
 • کارشناسان معاونت های طرح و برنامه، آموزشی و پژوهشی، دفاتر برنامه و بودجه و مراکز ارزیابی و نظارت و حوزه انفورماتیک و فناوری اطلاعات و سایر کارشناسان بخش آمار و تجزیه و تحلیل اطلاعات و دست اندرکاران تهیه برنامه راهبردی و گزارش های عملکرد سالانه دانشگاه
 • اعضای هیات علمی علاقمند و جدید الاستخدام
 
طول دوره:
 • ۸ ساعت (یک روز)
مدرسان:

عدالت جنسیتی در آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 
عدالت جنسیتی در آموزش عالی
 
اهداف:
 • شناخت و درک جدید از عدالت جنسیتی در جامعه ایران
 • جایگاه زنان و مردان (جنسیت) در نظام آموزش عالی کشور
 
محورهای کارگاه:
 • تعریف عدالت جنسیتی با رویکردی جدید
 • شاخص‌های عدالت جنسیتی
 • ساختار جنسیتی در نظام آموزش عالی کشور
 • جنسیت و گروه‌های عمده تحصیلی
 • جنسیت و مقاطع مختلف تحصیلی
 • جنسیت و ساختار مدیریت آموزش عالی
مخاطبان:
 • مدیران دانشگاهی
 • اعضای هیئت علمی
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
طول دوره:
 • ۸ ساعت (یک روز) اجرا در محل دانشگاه های داوطلب خواهد بود.
مدرس:

ورود به بخش ثبت نام              
مکان دوره های برگزار شده

            


         


      

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کارگاههای آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | WorkShop

Designed & Developed by : Yektaweb