شماره ۹۲ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 

شماره ۹۲ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر منتشر شده است: 
 • سیاست های گسترش کمی آموزش عالی در ایران و پیامدهای آن بر عدالت آموزشی: سمیه فریدونی و شادی روحانی
 • گرایش به مهاجرت به خارج در جامعه پزشکی ایران: مطالعه ای کیفی: ابوعلی ودادهیر و سمیه اشراقی
 • ارزش آموزش عالی تحلیلی بر تمایل به تحصیل در نظام دانشگاهی: فاطمه خوشنویسان، سعید شریفی، محمدرضا نیستانی و نعمت الله فاضلی
 • دانشگاه پایدار پویشی برا برزیستی و پایداری: حمید جاودانی، مطهره حمزه رباطی
 • ارزشیابی کیفیت پایان نامه های دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی: مهناز اخوان تفتی، فرخنده طاهری قلعه تکی و مریم محسن پور
 • ارائه مدل ساختاری تبیین فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بر مبنای باور آمیختگی اندیشه- کنش، کنترل عواطف و نشانگان وانمودگرایی: علی افشاری و مظفر غفاری
این شماره از مجله در ۱۳۴ صفحه و به بهای ۲۵۰۰۰۰ ریال در دسترس علاقمندان می باشد.

شماره نود و یک فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | 

شماره ۹۱ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر منتشر شده است:
 

 • ​یعقوب انتظاری، الزامات توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه بنیان در ایران
 • صبا امیری، یوسف محمدی فر و نادر نادری، شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه شرکت های زایشی دانشگاهی

 • محسن چوبداری، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی و روح اله مهدیون، نقش تعاملی عوامل فرهنگی و آموزش کارآفرینی بر نیت کارآفرینی دانشجویان فنی مهندسی دانشگاه تبریز

 • شادی روحانی، حمید رحیمیان، عباس عباس پور، صمد بروزیان و غلامرضا گرایی نژاد، تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه؛ راهی به سوی ثبات مالی

 • نیلوفر نکوزاد، سلیمان احمدی، محمدعلی حسینی و کامران محمدخانی، واکاوی تجربه های زیسته در ارتقای سواد سلامت الکترونیکی دانشجویان علوم پزشکی: مدل مفهومی

 • زهرا وقاری زمهریر، مرتضی کرمی و حسین جعفری ثانی، چالش های بازنگری و اجرای برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد

این شماره از مجله در ۱۵۳ صفحه و به بهای ۲۵۰۰۰۰ ریال در دسترس علاقمندان می باشد. 

جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱ | 

شماره ۹۰ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر منتشر شده است: 
 • بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر پیچیدگی اقتصادی کشورها، ناصر علی عظیمی
 • بررسی و تحلیل نقش سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری و برهم کنش آنها بر رشد اقتصادی، فرهاد ترحمی و متین بلدی
 • ارائه مدلی به منظور تحلیل توسعه دانشگاه های منطقه ای با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری - تفسیری، ملیحه رشیدی و امیرحسین کیذوری
 • پژوهشی کیفی درباره شناسایی موانع خلقِ دانشگاه در دانشگاه، فاطمه نارنجی ثانی و سیدمحمد میرکمالی
 • فراتحلیل عامل اثرگذار بر بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه، سید شهابالدین سید حاتمی، یوسف نامور، توران سلیمانی و عادل زاهد بابلان
 • مفهوم پردازی پدیده سایش از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه های جامع شهر تهران؛ مطالعه­ای زمینه ای، زهرا رشیدی و مقصود فراستخواه
این شماره از مجله در ۱۵۰ صفحه و به بهای ۲۵۰۰۰۰ ریال در دسترس علاقمندان می باشد.


 

انتشار کتاب یادگیری جهان وطنی برای عصر جهانی شدن

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۷ | 

کتاب "یادگیری جهان وطنی برای عصر جهانی شدن: آموزش عالی در جهانی درهم تنیده" تألیف سارا ریچاردسون توسط دکتر مریم حسینی و دکتر زهرا رشیدی اعضای هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ترجمه و در ۲۳۵ صفحه به بهای ۳۳۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در نه فصل تدوین شده است که فصل اوّل به شهروندان جهانی، فصل دوم به تحول در دانشگاه، فصل سوّم به اندیشه ای جهان وطنی، فصل چهارم به درجست و جوی آموزش جهانی، فصل پنجم به یادگیری برای ملحق شدن به قبیله جهانی، فصل ششم به نوآوری های در یادگیری جهانی، فصل هفتم به موسسات آموزش جهان وطنی، فصل هشتم به فرآیند یادگیری از راه دور و فصل نهم به از نظریه تا عمل و بازگشت دوباره: پاسخ های آموزشی به پدیده های جهانی می پردازد. همچنین مترجمین در مورد کتاب چنین بیان کرده اند: 

باتوجه به جریان های قوی جهانی شدن در سراسرجهان و به تبع آن آموزش عالی، این کتاب می تواند برای آنانی که دغدغه آموزش عالی را در عصر جهانی شدن دارند بسیار ارزشمند باشد، زیرا با توجه به آنکه موسسات آموزش عالی به طور روز افزورن در مسیر بین المللی شدن قرار گرفته اند، نادیده انگاشتن تقاضاهای مربوط به تنوع و تبادل فرهنگی، همان طور که در این کتاب نیز بر آن تاکید شده است، ناممکن است و غفلت از آن می تواند آسیب های جدی برای آموزش عالی در کشورهای مختلف به همراه داشته باشد. 
 


چاپ کتاب حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۴ | 

کتاب "حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش عالی ارتقای کیفیت دانشگاهها در راستای توسعه" تألیف دیوید کمپبل و الیاس کارایانس توسط دکتر جواد پورکریمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و امین هماینی دمیرچی ترجمه و در ۱۰۷ صفحه، به بهای ۳۰۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در چهار فصل تدوین شده است که فصل اوّل به کلیاتی در باب حکمرانی و حکمرانی معرفت­ شناسانه در آموزش عالی، فصل دوّم به  تعریف حکمرانی و آموزش عالی، فصل سوّم به حکمرانی و حکمرانی آموزش عالی و فصل چهارم به نتیجه گیری و پیامدهای احتمالی حکمرانی و حکمرانی معرفت ­شناسانه برای مشاغل آکادمیک اختصاص دارد، همچنین مترجم در مورد کتاب چنین بیان کرده است: 

امروزه دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و همچنین سایر مراکز علمی (مانند مراکز پژوهشی) به سمت رویکردی استقلال طلبانه و خودمختاری حرکت کرده و دخالت­های دولت­ها را برنمی­ تابند، دولت­ها هم بر اساس همین تغییر پارادایمی، نگاه خود را از "دخالت در امور جزیی" به سمت "نظارت بر امور کلان" معطوف کرده­ اند. این نوشتار که با توجه به نیاز دولت و دانشگاه­ها (و موسسات آموزش عالی) به جایگزینی مفهوم حکمرانی به جای مدیریت (و حکومت) نگاشته شده است و بر رویکرد معرفت ­شناسانه حکمرانی با توجه به ساختار معرفتی و پاردایم ­های دانشی، تاکید داشته و ضمن ارائه مفهوم این اصطلاح به تبیین آن و ارائه تصویری از حکمرانی معرفت ­شناسانه و نسبت آن با مفاهیمی چون دانش و مدیریت دانش، همچنین تضمین کیفیت، ارتقای کیفیت و مدیریت کیفیت اقدام نموده است.
 


تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایستاده در گذر ایام منتشر شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۸ | 

کتاب "تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایستاده در گذر ایام" توسط دکتر مقصود فراستخواه تالیف و در ۴۸۶ صفحه، به بهای ۳ میلیون ریال توسط انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه، مولف در بخشی از کتاب چنین بیان کرده است:
تاریخ پژوهی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و نهادهای علمی و سیاست سازی در ایران تنها ماجرای ذهنی برای محققان نیست و صرفا ارزش اکتشافی و نظری ندارد بلکه می تواند حاوی ارزش های علمی نیز برای این سرزمین باشد و فضلیت های تازه ای تولید بکند. چرا که هم بر آرشیو دانش ملی می افزاید، هم به روی ابتکارات فراموش شده روشنی می پاشد و آن ها را از کتم گمنامی و ناشناختگی در می آورد و هم شرایط امکان تأمل در خطاهای گذشته و تحلیل داستان شکست ها را برای امروزیان فراهم می کند تا با آزمودن پی در پی آزموده ها، هزینه شکست در پروژه های ملی تا به این مقدار هنگفت نباشد....

این کتاب پنجاه سال تایخ یک نهاد سیاست پژوهی را به روش "تحلیل روایت" و "تحلیل محتوای اسناد و مدارک خاموش و فراموش شده" با رویکرد زمینه کاوی تاریخی بررسی می کند و شش دوره از آن را باز می نماید:
۱.ظهور و شکوفایی ۲.افول و انحلال ۳.فترت و اجاره نشینی ۴.از نو برخاستن ۵.افتان و خیزان در فرود و فراز ۶. در تمنای هویت حرفه ای خویش

کتاب با این عبارت به پایان می رسد: پس بیایید سیمرغی را بجوییم که چون در آن نیک بنگریم در حقیقت همان سی مرغ موسسه است؛ همان خود اصحاب موسسه.


آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ منتشر شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 

کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به همت گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه در ۲۱۷ صفحه، به بهای سه میلیون ریال توسط انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب شامل شش فصل است که در هر فصل آن به بررسی یکی از بخش های نظام آموزش عالی پرداخته شده است. در فصل اول تا فصل سوم آن آمار ثبت نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان به تفکیک، جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی و... ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی به تصویر کشیده شده است.
فصل پنجم کتاب شامل آمار کارکنان غیر آموزشی است که به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت، و وابستگی، ارائه شده است. در فصل ششم، فصل آخر کتاب روند رشد برخی از اقلام آماری در دوره ده ساله بررسی شده است.
جامعه آماری این کتاب، شامل تمام موسسات آموزش عالی کشور که مورد تایید شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در سطحی بالاتر از دیپلم متوسطه دانشجو دارند و به دانش آموختگان خود مدرک دانشگاهی مورد قبول مراجع ذی صلاح اعطا می کنند است.
همچنین در این کتاب، تعاریف و مفاهیم استاندارد مصوب کمیته آمار بخشی علوم تحقیقات و فناوری ملاک عمل بوده است.


 


شماره ۸۹ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۰ | 

جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه مقالات زیر در بیست و چهارمین سال انتشار این فصلنامه منتشر شده است: 

 • تأملی در فعالیت­های علمی در دانشگاه­ها از نگاه پیر بوردیو، نویسنده: محمد یمنی دوزی سرخابی
 • طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی برای نظام آموزش عالی ایران، نویسندگان: سیده مریم حسینی لرگانی، محمد مجتبی زاده
 • تحلیل پدیدار شناسانه ادراک و تجربه زیسته اعضای هیات­ علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان از برنامه درس پژوهی در تربیت معلم، نویسندگان: اسد حجازی، ابوالفضل بختیاری
 • تبیین شاخص­های دانشگاه نسل سوم و بررسی دستیابی نظام آموزش عالی به آنها؛ مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان، نویسندگان: زهره میرزایی، اصغر سلطانی، حسین مطهری نژاد
 • تحلیل و ارزیابی ریسک­های منابع انسانی در نظام آموزش عالی؛ مورد: دانشگاه آزاد اسلامی لرستان، نویسندگان: احمد قبادی الوار، سید نجم­الدین موسوی، علی شریعت نژاد
 • ارائه مدل ساختاری تبیین نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی بر مبنای ارزش­های فرهنگی، نویسندگان: امیر افضلی گروه، سید محمود حسینی، احمد رضوانفر

جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۶ | 

شماره ۸۸ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.
 

به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر منتشر شده است: 

تحلیل تأثیر دانشگاه بر توسعه منطقه ای در ایران، نویسنده: یعقوب انتظاری
آموزش عالی، کارایی فنی و تغییرات بهره وری کل؛ شاهدی از صنایع تولیدی ایران، نویسندگان: مهدی فتح آبادی و مسعود صوفی مجیدپور
تصمیم گیری های استراتژیک مالی در دانشگاه های جامع دولتی، نویسندگان: حسن محجوب، ابوالقاسم نادری، کمال خرازی و یعقوب انتظاری
سازوکارهای بین المللی شدن در دانشگاه های منتخب جهان و ایران، نویسنده: مهتاب پورآتشی
تحلیل اثر ادغام در آموزش عالی بر فرهنگ دانشگاهی، نویسندگان: حسین نصیری، محمد یمنی دوزی سرخابی و محمود حقانی
موقعیت های رویارویی جنسیتی در دانشگاه و مصایب آن، نویسندگان: ناصرالدین علی تقویان، حامد طاهری کیا و مریم السادات پورمیرغفاری
بررسی فرایند تاریخی تثبیت علوم انسانی در ایران، نویسندگان: نعمت الله فاضلی و سردار فتوحی
چکیده مقالات به زبان انگلیسی


چاپ کتاب پژوهش در آموزش عالی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۸ | 

کتاب "پژوهش در آموزش عالی ایران مروری بر پنجاه سال فعالیت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش" عالی راهی بازار نشر شد.

 

کتاب "پژوهش در آموزش عالی ایران مروری بر پنجاه سال فعالیت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی" توسط دکتر غلامرضا ذاکرصالحی تالیف و در۱۱۳ صفحه، به بهای ۴۰۰ هزار ریال  توسط انتشارات موسسه راهی بازار نشر شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مولف در بخشی از مقدمه چنین بیان کرده اند:

توسعه و ارتقای مطالعات آموزش عالی در سطوح بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای رکن اصلی مأموریت مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی را تشکیل می‌دهد. امروزه مطالعات آموزش عالی یک حوزه میان رشته‌ای و چند بعدی است که دارای ریشه‌های آکادمیک و قلمروهای مطالعاتی گسترده‌ای است.

در غرب، دوره مطالعات آموزش عالی از سال ۱۸۹۳ میلادی با ارائه درس «وضعیت و مسایل کنونی آموزش عالی امریکا و اروپا» توسط استنلی هال آغاز شد. اما در دهه‌های اخیر، مقاله شاخص درسل و می‌هیو (Dressel & Mayhew) تحت عنوان «آموزش عالی به عنوان حوزه‌ای مطالعاتی» که در سال ۱۹۷۴ منتشر شد، مجدداً روحی دوباره به این قلمرو علمی بخشید و توسط صاحبنظران دیگری پیگیری شد. در دهه هفتاد، تأسیس رشته‌های آموزش عالی در این حوزه مطالعاتی در دانشگاهها توسعه یافت. به گونه‌ای که اکنون در امریکا بیش از ۱۵۰ برنامه آموزش عالی ارائه می‌شود.

به تدریج با اضافه شدن ذی‌نفعان خارجی بویژه در بخش صنعت و مقامات دولتی و تعامل گسترده دانشگاهها با سایر بخش‌ها، آموزش عالی با مسایل و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه گردید و نیاز به توسعه دانش و مهارت در این زمینه افزون شد. اکنون موضوع نقش آموزش عالی در توسعه ملی و مسایلی چون رابطه دانشگاه، دولت و صنعت در صدر مباحث مربوط به توسعه دانش بنیان قرار دارد.


دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۹ | 

کتاب “دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی” به کوشش سید هادی مرجایی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به چاپ رسید.

 

کتاب محموعه مقالات “دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی” به کوشش دکتر سید هادی مرجائی در ۱۵۸ صفحه، به بهای ۵۰۰ هزار ریال توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه در این کتاب شش مقاله در حوزه دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی به چاپ رسیده است. 
عناوین مقالات این مجموعه را می خوانید: 
 
 • پارادایم کارآفرینی و دانشگاه نسل سوم (کارآفرین): یعقوب مهارتی، احسان سالاری
 • مولفه های اکوسیستم کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی: سید هادی مرجایی
 • مروری بر سیاست ها و قوانین کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان در ایران: غلامرضا ذاکر صالحی
 • دانشگاه و کار،رینی: بررسی پیش برنده ها و بازنده ها: مهتاب پورآتشی
 • مسائل و چالش های کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاههای ایران

مجموعه گزارش های تخصصی - راهبردی آموزش عالی توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۸ | 
مجموعه گزارش های تخصصی - راهبردی آموزش عالی توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه مجموعه گزارش های تخصصی - راهبردی آموزش عالی به همت معاونت پژوهشی موسسه در حوزه های مختلف آموزش عالی تدوین و منتشر شد.

عناوین این گزارش ها را می خوانید:
 
گسست و بازپیوست آموزش پزشکی به آموزش عالی یا ادغام آموزش پژشکی در وزارت بهداشت (پژوهشگر: حمید جاودانی حاجی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
بررسی تطبیقی ساختار دانشگاهها در کشورهای دنیا و ایران در جهت پیشنهادی برای کوچک سازی دانشگاهها و گروههای تحصیلی (پژوهشگران: سمیه فریدونی، زهرا رشیدی، شادی روحانی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه در کشورهای دنیا و ایران (پژوهشگر: مهتاب پورآتشی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
مطالعه تطبیقی دوره های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا (با اولویت کشورهای پیشرو) و رهیافت هایی برای ایران (پژوهشگر: مهتاب پورآتشی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
جهانی شدن دانشگاهها در ایران، تحول در برنامه درسی دانشگاهی (پژوهشگر: زهرا رشیدی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاههای ایران، و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن (پژوهشگر: زهرا رشیدی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
الزامات و زیر ساخت های لازم برای جذب دانشجویان بین المللی در ایران (پژوهشگر: یعقوب انتظاری) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.
الزامات و زیر ساخت های جذب دانشجویان بین المللی به ایران (پژوهشگر: غلامرضا ذاکر صالحی) برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.

چاپ کتاب برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | 
کتاب “برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده” توسط دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی تالیف و در ۳۱۵ صفحه، به بهای ۲۳۰ هزار ریال بصورت مشترک توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت راهی بازار نشر شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مولف در مورد کتاب چنین بیان کرده اند:
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاهی، برای برون رفت از جزئی نگری و فرمالیسمی که در آن گرفتار است، لازم است خود و مفاهیم مرتبط را نقد کند تا از این راه به تعالی همه جانبه آموزش عالی در ارتباط تعاملی با جامعه محلی، ملی و بین المللی کمک کند. این کار در ارتباط مستمر با واقعیت های مرتبط باید انجام گیرد تا مفهوم و یا مفاهیم نو بتوانند گشودگی، تحول گرایی، مواجه با پدیده های نامطمئن و متغیر، بهره گیری از خطاها و عدم قطعیت، برای اکتشاف علمی را در خود جای دهند و توانایی ترکیب تضادها و پیش بینی ناپذیرها را با آنچه اتفاق می افتد داشته باشند. 

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۶

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۶ | 
صاحب امتیاز این فصلنامه مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است و دکتر مقصود فراستخواه سردبیری آن را بر عهده دارد. عناوین مقاله‌های این شماره به شرح زیر است:
۱.  تحلیل مؤلفه‌­های مدیریت کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشگاه شهید بهشتی/ حامد کمالی، محمد یمنی دوزی سرخابی و مرتضی رضایی زاده
۲. ادراک محیط ارزیابی کلاس و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی: نقش واسط‌ ه­ای یادگیری خودراهبر/ سمیرا اسفندیاری بیات، عنایت عباسی و حسن صدیقی
۳. مدلی مناسب برای زبان آموزش دانشگاهی در ایران در جهت بین­المللی شدن: نظریه برپایه/ نسرین اصغرزاده و اباصلت خراسانی
۴. گسترش کمّی آموزش عالی با تأکید بر پیامدهای اجتماعی؛ نظریه­ای داده بنیاد/ سمیه فریدونی
۵. رواسازی مقیاس نگرش به شهروند جهانی در دانشجویان دانشگاه سمنان / سیاوش طالع پسند، یوسف کشاورزی و زینب سادات فاطمی نسب
۶. تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی / فریبا غلامی چهکند، اعظم محمدزاده قصر و محمود سعیدی رضوانی
۷. ا ارزیابی نرخ بازده خصوصی تحصیلات تکمیلی در ایران با استفاده از مدلهای چندسطحی/ ابوالقاسم مهدوی و زینب پیروزراهی

اطلاعات بیشتر...

چاپ کتاب مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱ | 
کتاب “مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟” به اهتمام دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی گردآوری و در ۷۹ صفحه، به بهای ۱۰۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.
در این کتاب می خوانیم:
از کیفیت تا کمیت در آموزش عالی ایران: مسئله چیست (محمد یمنی)
آینده آموزش عالی ایران (جعفر توفیقی)
دانشگاه ایرانی در دو راهی (مقصود فراستخواه)
آینده دانشگاه در ابهام (محمد امین قانعی راد)
آموزش عالی در مسیر حرفه گرایی (ابراهیم صالحی عمران)
تحلیلی بر قوانین و مقررات سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در سالهای اخیر (احسان جمالی)

اطلاعات بیشتر...

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ۹۶-۱۳۹۵

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲ | 
به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب شامل شش فصل است که در هر فصل آن به بررسی یکی از بخش های نظام آموزش عالی پرداخته شده است.
در فصل اول تا فصل سوم آن آمار ثبت نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان به تفکیک، جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی و... ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی به تصویر کشیده شده است.
فصل پنجم کتاب شامل آمار کارکنان غیر آموزشی است که به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت، و وابستگی، ارائه شده است. در فصل ششم، فصل آخر کتاب روند رشد برخی از اقلام آماری در دوره ده ساله بررسی شده است.
همچنین در بخش پایانی کتاب برای آن دسته از علاقمندان و پژوهشگرانی که نیاز به جزئیات بیشتری دارند جداول و نمودارهای بسیاری از ویژگی های نظام آموزش عالی ایران استخراج شده و در لوح فشرده ای ضمیمه کتاب شده است.
جامعه آماری این کتاب، شامل تمام موسسات آموزش عالی کشور که مورد تایید شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در سطحی بالاتر از دیپلم متوسطه دانشجو دارند و به دانش آموختگان خود مدرک دانشگاهی مورد قبول مراجع ذی صلاح اعطا می کنند است.
همچنین در این کتاب، تعاریف و مفاهیم استاندارد مصوب کمیته آمار بخشی علوم تحقیقات و فناوری ملاک عمل بوده است.

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۵

مجله علمی - ‌پژوهشی با عنوان «فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی» ، شماره ۸۵، چاپ و منتشر شد.
صاحب امتیاز این فصلنامه مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است و دکتر مقصود فراستخواه سردبیری آن را بر عهده دارد. عناوین مقاله‌های این شماره به شرح زیر است:
۱.  توسعه دیپلماسی علم و فناوری در ایران و تأثیرات نظام آموزش عالی بر آن/ طلیعه مقیمی، حمیدرضا آراسته و کامران محمدخانی
۲. ارتباطات علمی دانشگاه، صنعت و دولت در ایران براساس مدل مارپیچ سه­گانه در حوزه کشاورزی/ فروغ سبحانی، سعیده ابراهیمی و عبدالرسول جوکار
۳. تحلیل فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی دولتی کشور: شناسایی تعیین کننده­ها و راهکارها/ سیده مریم حسینی لرگانی
۴. ارائه الگویی برای ارتقای فرهنگ برنامه­ریزی درسی آموزش­عالی ایران با رویکرد مبتنی بر داده بنیاد/ حسین محسن پورکبریا، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی و اباصلت خراسانی
۵. تأملی بر برنامه درس آشنایی با معماری اسلامی از منظر فهم دانشجویان کارشناسی معماری از این مفهوم/ نادیه ایمانی و حامد بیتی 
۶. بازشناسی و مرور نظام­مند مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی در ایران/ آمنه صدیقیان بیدگلی و مجتبی لشگری
۷. اداره هیئت امنایی در نظام آموزش عالی ایران/ رضا مهدی و اذن الله آذرگشب

اطلاعات بیشتر...


چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۴۰

مجله نامه آموزش عالی شماره ۴۰ منتشر گردید.
اطلاعات بیشتر...


چاپ کتاب رهبری تغییر در آموزش عالی (راهنمای عملی در تحول علمی)

کتاب “رهبری تغییر در آموزش عالی (راهنمای عملی در تحول علمی)” توسط آقای دکتر اصغر زمانی استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ترجمه و در ۲۹۶ صفحه، به بهای ۲۵۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شده است.

اطلاعات بیشتر

چاپ کتاب دانشگاه جهان، موردی برای نظام دانشگاه

کتاب “دانشگاه جهان، موردی برای نظام دانشگاه” توسط آقای دکتر اصغر زمانی و خانم دکتر مهتاب پورآتشی استادیاران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ترجمه و در ۱۲۶ صفحه، به بهای ۱۰۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مترجمان در مورد کتاب چنین بیان کرده اند:
کتاب "دانشگاه جهان: موردی برای نظام دانشگاه"، سه نظام آموزشی عمده جهان را مورد بررسی قرار می­دهد، که عبارتند از: نظام آموزشی قاره اروپا، نظام آتلانتیک، و نظام آموزشی آسیای شرقی. نویسنده کتاب مدلی را تحت عنوان "دانشگاه جهان" پیشنهاد می­دهد. این کتاب شامل شش فصل به شرح زیر است: در فصل اول، سه دیدگاه در مورد دانشگاه در فرایند جهانی شدن مطرح شده است. فصل دوم به پویایی نظام‎های اجتماعی جهانی می­پردازد. در فصل سوم، چالش‎های جهانی بخش دانشگاهی به عنوان معیاری برای مقایسه نظام‎ها تشریح شده است. در فصل چهارم، تکوین سه نظام دانشگاهی متمایز مطرح شده است. فصل پنجم، به بیان همگرایی و واگرایی: پویایی‎های نظام کنونی بخش دانشگاهی پرداخته شده است. از جمله مباحث مطرح در این فصل شامل: پذیرش دانشگاه، استقلال دانشگاه و آزادی علمی، تمایز در نظام دانشگاهی، و تامین مالی دانشگاه می­باشد. در فصل ششم، این مساله مطرح می­شود که آیا فرصت عادلانه در نظام دانشگاهی جهانی وجود دارد؟ و در نهایت، فصل هفتم کتاب به نتیجه­ گیری اختصاص یافته است.
برخی از مهم­ترین خوانندگان هدف این کتاب شامل: نظریه پردازان آموزش عالی، سیاستگزاران آموزش عالی، مدیران آموزش عالی، و متخصصان و پژوهشگران آموزش عالی هستند.

سفارش آنلاین و تهیه کتاب

سایر مطالب این بخش