شوراها و کمیته‌ها

  شورای اجرائی

  •   به منظور اتخاذ تصمیم در کلیه امور جاری مؤسسه

  شورای پژوهشی

  •   برای بررسی و ارزیابی طرحهای پژوهشی به منظور تأیید و ارزیابی صورت طرحهای پژوهشی پیشنهادی و گزارش نهایی طرح

  شورای مدیران

  •   برای بررسی، ارزیابی و تصمیم گیری در امور جاری و فعالیت های پژوهشی مؤسسه

  کمیته ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی

  •   برای بررسی فعالیت های علمی و تغییر پایه و ارتقای اعضای هیأت علمی مؤسسه

  شورای هیأت تحریریه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

  •   برای تعیین خط مشی فصلنامه و تعیین ضوابط برای درج در فصلنامه مذکور

  کمیسیون بهره وری و تحول اداری

  •   متشکل از کمیته بهره وری و کمیته تحول اداری و نظام پیشنهادات

  کمیته انتشارات

  •   برای اتخاذ تصمیم نسبت به انتخاب آثار علمی برای چاپ و انتشار و تدوین ضوابط و مقررات مربوطه

  کمیته گزینش استاد مؤسسه

  •   برای اتخاذ تصمیم نسبت به انتخاب، چاپ و انتشار آثار علمی و تدوین ضوابط و مقررات مربوطه