کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

معرفی دبیرخانه

معرفی دبیرخانه

تحقق امر ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش عالی مستلزم ایجاد سازوکارهای ارزیابی و تضمین کیفیت در سطح ملی و دانشگاهی بر اساس دانش و تجربیات بین‌المللی و متناسب با زمینه و بافت محلی بعنوان ابزاری موثر برای ظرفیت سازی جهت پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری، بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش عالی می باشد. بدین منظور همایش ها و کنفرانس های ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی با ایجاد فضایی برای تبادل نظر ذینفعان، دانشگاهیان و اعضای انجمن های علمی - تخصصی و با هدف کلی یاری رساندن به ارتقاء فرهنگ ارزیابی کیفیت؛ تولید، اشاعه و کاربرد یافته های پژوهشی داخلی و بین المللی در زمینه ارزیابی کیفیت دانشگاهی و ارزشیابی آموزشی و از این طریق ارتقاءکیفیت دانشگاهی در عرصه های آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی؛ از سال ۱۳۸۳ برگزار شده است. در این راستا نظر به اینکه پژوهش و برنامه ریزی در باب بهبود کیفیت آموزش عالی جزو اهداف و مأموریت های مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مطابق با بند ۵، ۸ و ۱۰ ماده ۲ اساسنامه آن نهاد است، به منظور یاری دادن به سیاستگذاری و برنامه ریزی برای بهبود کیفیت در آموزش عالی و نیز جهت برنامه ریزی برای استمرار و ارتقاء کیفیت کنفرانس های ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، دبیرخانه دائمی همایش ها و کنفرانس های ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی تشکیل گردید.