فرم پرسشنامه در پیمایش متمرکز - دانش آموختگان دانشگاه سمنان
[ برگشت به فرم ]
- مشخصات عمومی
1 کد ملی
2 جنسیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زن
مرد
3 تاریخ تولد

تاریخ شمسى:

4 وضعیت تاهل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مجرد
متاهل
بیوه
مطلقه
موارد دیگر
5 درصورت پاسخ به گزینه "موارد دیگر" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
6 وضعیت اقامت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ایران
خارج از کشور
- وضعیت تحصیلی قسمت اول
7 آخرین مدرک تحصیلی شما (از 4 سال قبل تاکنون) چیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کاردانی
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی
دکتری حرفه ای
8 از 4 سال قبل تاکنون در کدام رشته تحصیلی فارغ التحصیل شده اید؟
9 برای مدرک فوق الذکر در چه نوع برنامه تحصیلی ثبت نام کردید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
روزانه
روزانه شهریه پرداز
شبانه
پردیس
فراگیر
پودمانی
نیمه حضوری
الکترونیکی
مشترک
مشترک بین الملل
10 آخرین مدرک تحصیلی خود را از کدام دانشگاه دریافت نموده اید؟
11 آخرین مدرک خود را در چه سالی اخذ کردید؟

تاریخ شمسى:

12 آخرین دوره تحصیلی منجر به مدرک خود را در کدام ترم تحصیلی شروع کردید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
نیمسال اول
نیمسال دوم
تابستان
13 آخرین دوره تحصیلی منجر به مدرک خود را در کدام ترم تحصیلی به پایان بردید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
نیمسال اول
نیمسال دوم
تابستان
- کدامیک از دلایل زیر، مهمترین علت تحصیل در این رشته تحصیلی بوده است؟
14 کسب نمرات خوب در دبیرستان در دروس مرتبط با رشته
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
15 نقش این رشته در برنامه ریزی فردی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
16 وجود بورس تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
17 توصیه والدین یا بستگان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
18 توصیه همسالان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
19 آینده شغلی یا اعتبار حرفه ای
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
20 وجود رشته مورد نظر در دانشگاه مورد علاقه من
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
21 اشتیاق شدید به حرفه مرتبط با آن
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
22 چشم انداز اشتغال فوری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
23 چشم انداز پیشرفت حرفه ای
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
24 عدم تحمیل هزینه اضافه به خانواده
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
25 چشم انداز حقوق چشمگیر
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
26 فرصت اشتغال در خارج از کشور
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
27 بدون هیچ دلیل خاص
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی مهم
مهم
تاحدودی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
- وضعیت تحصیلی قسمت دوم
28 چگونه درباره رشته تحصیلی خود در دانشگاه مطلع شدید؟ (بیش از یک پاسخ میتوانید بدهید)
 از طریق دوستان
 از طریق بستگان
 از طریق کارکنان دانشگاه
 از طریق وب سایت دانشگاه
 از طریق مدیران دبیرستان
 از طریق فارغ التحصیلان/ دانشجویان دانشگاه
 از طریق تبلیغات رسانه ها
 سایر موارد
29 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
30 چه مهارتهایی در دانشگاه یاد گرفتید؟ (بیش از یک پاسخ میتوانید بدهید)
 مهارت های ارتباطی
 مهارت های روابط انسانی
 مهارت های فنی
 مهارت های کارآفرینی
 مهارت های فناوری اطلاعات
 مهارت های حل مسئله
 مهارت تفکر انتقادی
 مهارت های زبان
 سایر مهارت ها
31 درصورت پاسخ به گزینه "سایر مهارت ها" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
32 آیا در طول تحصیل مشغول به کار شدید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خیر
33 در دوران تحصیل چه نوع شغلی داشتید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دائمی
موقت
هیچکدام
34 با کدام مدرک در دوران تحصیل شاغل بودید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
35 چه صلاحیتهایی در اولین شغل شما لازم بوده است؟
 مهارت های ارتباطی
 مهارت های روابط انسانی
 مهارت های فنی
 مهارت های کارآفرینی
 مهارت های فناوری اطلاعات
 مهارت های حل مسئله
 مهارت های تفکر انتقادی
 مهارت های زبان
 سایر مهارت ها
36 درصورت پاسخ به گزینه "سایر مهارت ها" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
- جستجوی شغل پس از اتمام تحصیل
37 از چه موقع در جستجوی شغل بوده اید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
قبل از اتمام تحصیل
در زمان تحصیل
پس از اتمام تحصیل
من به دنبال شغل نبودم
38 درصورت پاسخ به گزینه های "قبل از اتمام تحصیل" یا "بعد از اتمام تحصیل" در سوال قبلی لطفاً مدت زمان را براساس ماه درج نمایید.
39 چه موقع پس از اتمام تحصیل شاغل شدید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کمتر از 6 ماه
6 تا 12 ماه
بیش از یک سال
40 تا قبل از اشتغال در اولین شغل چند بار در مصاحبه شغلی شرکت نموده اید؟
41 آیا همچنان در همان شغل اول خود مشغول به کار هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خیر
42 در صورت پاسخ منفی علت تغییر شغل را بیان نمایید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
حقوق کم
وضعیت نامناسب (مسافت، شرایط بد و دشوار)
اخراج شدن
سایر موارد
43 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
44 از چه طریق اولین شغل خود را پیدا کردید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
جایابی بر اساس بورس تحصیلی
فراخوان آگهی استخدام عمومی
شرکت در یک فراخوان استخدام خاص
آشنایی با سازمانهای محلی
از طریق کاریابی ها
از طریق دوستان و آشنایان
قبل از اتمام تحصیلاتم، استخدام شدم
کسب و کار حرفه ای خودم را راه انداختم
به کسب و کار خانواده پیوستم
سایر موارد
45 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
- برای پیدا کردن اولین شغل خود پس از اتمام تحصیل، کدامیک از مشکلات زیر را تجربه کرده‌اید؟
46 دشواری در ایجاد ارتباط فردی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
تا حدودی
اصلاً
47 نداشتن صلاحیت‌های مورد نیاز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
تا حدودی
اصلاً
48 نداشتن تجربیات مورد نیاز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
تا حدودی
اصلاً
49 نبود شغل در زمینه تخصص من
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
تا حدودی
اصلاً
50 کارفرمایانی که درخواست رشوه کردند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
تا حدودی
اصلاً
51 ترجیح افراد بومی به غیر بومی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
تا حدودی
اصلاً
52 تبعیض جنسیتی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
تا حدودی
اصلاً
53 از زمان اتمام تحصیل تاکنون، بیشترین وقت خود را صرف کدام فعالیت کرده اید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اشتغال در یک شغل دائمی
اشتغال پاره وقت
بیشتر اوقات شغلی نداشته ام
به آموزش حرفه‌ای یا آموزش های قبل از کار مشغول بوده ام
سایر موارد
54 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
- وضعیت اشتغال فعلی
55 وضعیت اشتغال فعلی شما چیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
حقوق بگیر بخش دولتی
حقوق بگیر بخش خصوصی
خود اشتغالی یا کسب و کار خانگی
ادامه تحصیل
در جستجوی شغل
بیکار
سایر موارد
56 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
57 عنوان شغل خود را ذکر فرمایید و در یک جمله وظایف آن را بیان کنید.
- لطفاً بیان نمائید که تا چه حدی از صلاحیت های زیر در زمان فارغ التحصیلی برخوردار بوده‌اید
58 دانش عمومی وسیع
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
59 دانش/ تفکر چند جانبه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
60 دانش نظری (مربوط به رشته تحصیلی)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
61 روش شناسی (مربوط به رشته تحصیلی)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
62 مهارت زبان خارجی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
63 مهارت‌های کامپیوتری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
64 درک از سیستمهای پیچیده اجتماعی، سازمانی و فنی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
65 برنامه‌ریزی، هماهنگی و سازماندهی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
66 کاربرد قوانین و مقررات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
67 استدلال اقتصادی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
68 مستند سازی ایده‌ها و اطلاعات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
69 توانایی حل مسئله
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
70 توانمندی در تجزیه و تحلیل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
71 توانمندی های یادگیری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
72 تفکر خود ارزیابی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
73 خلاقیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
74 کارکردن در شرایط فشار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
75 دقت، توجه به جزئیات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
76 مدیریت زمان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
77 مذاکره
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
78 متناسب بودن رشته با نوع شغل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
79 مهارت‌های کارهای یدی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
80 استقلال در کار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
81 انجام کار گروهی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
82 ابتکار عمل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
83 سازگاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
84 استدلال، قاطعیت و پایداری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
85 قدرت تمرکز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
86 شخصاً درگیر کار شدن
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
87 وفاداری و صداقت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
88 تفکر انتقادی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
89 مهارت های گفتاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
90 مهارت های نوشتاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
91 تحمل و پذیرش دیدگاههای مختلف
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
92 رهبری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
93 مسئولیت پذیری و تصمیم‌گیری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
- لطفاً بیان نمائید که تا چه حدی از صلاحیتهای زیر در زمان فارغ التحصیلی برخوردار بوده‌اید (دوره دکتری)
94 روش های تدریس و انتقال اطلاعات به مخاطبان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
95 سخنرانی و اجرای کارگاه آموزشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
96 مدیریت کارگاههای آموزشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
97 تهیه برنامه تحقیقاتی همراه با زمان بندی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
98 دفاع از پروپوزال و ایده های پژوهشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
99 مهارت های نوشتاری برای ارائه پروپوزال یا درخواست گرنت پژوهشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
100 جمع آوری داده ، تجزیه تحلیل و کارکردن با داده های بزرگ (Big Data)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
101 تجریه دستیاری تدریس (TA)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
102 پیوستن به انجمن ها و گروه های علمی و حرفه ای
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
- درصورتی که دارای شغل هستید تا چه حدی از صلاحیت های زیر در شغل فعلیتان مورد نیاز بوده است.
103 دانش عمومی وسیع
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
104 دانش/ تفکر چند جانبه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
105 دانش نظری (مربوط به رشته تحصیلی)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
106 روش شناسی (مربوط به رشته تحصیلی)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
107 مهارت زبان خارجی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
108 مهارت‌های کامپیوتری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
109 درک از سیستمهای پیچیده اجتماعی، سازمانی و فنی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
110 برنامه‌ریزی، هماهنگی و سازماندهی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
111 کاربرد قوانین و مقررات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
112 استدلال اقتصادی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
113 مستند سازی ایده‌ها و اطلاعات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
114 توانایی حل مسئله
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
115 توانمندی در تجزیه و تحلیل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
116 توانمندی های یادگیری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
117 تفکر خود ارزیابی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
118 خلاقیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
119 کارکردن در شرایط فشار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
120 دقت، توجه به جزئیات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
121 مدیریت زمان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
122 مذاکره
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
123 متناسب بودن رشته با نوع شغل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
124 مهارت‌های کارهای یدی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
125 استقلال در کار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
126 انجام کار گروهی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
127 ابتکار عمل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
128 سازگاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
129 استدلال، قاطعیت و پایداری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
130 قدرت تمرکز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
131 شخصاً درگیر کار شدن
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
132 وفاداری و صداقت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
133 تفکر انتقادی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
134 مهارت های گفتاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
135 مهارت های نوشتاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
136 تحمل و پذیرش دیدگاههای مختلف
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
137 رهبری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
138 مسئولیت پذیری و تصمیم‌گیری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
139 اگر می‌توانستید از بین کارفرمایان انتخاب نمایید اولویت شما کدام بود؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اشتغال دولتی
اشتغال خصوصی
سازمان‌های غیر دولتی مردمی
خود اشتغالی
اشتغال خانوادگی
140 لطفاً دلایل پاسخ به سؤال قبلی خود را بیان نمائید.
141 تا چه حد دانش ومهارتهای کسب شده در طول تحصیل بر روی عملکرد و ارائه خدمات شما در محل کارتان تأثیر داشته است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
به شدت
تا حدودی
به میزان کم
اصلاً
142 چنانچه پاسخ سوال قبلیتان "اصلا" می‌باشد چرا در شغل فعلی مشغول به کار هستید؟ (می‌توانید بیش از یک پاسخ را تیک بزنید).
 این شغلی است که به من پیشنهاد شد.
 در این شغل چشم انداز های شغلی بهتری دارم.
 شغلی را ترجیح می دهم که با تحصیلاتم ارتباط نزدیکی نداشته باشد.
 می‌خواهم درآمد بیشتری کسب کنم.
 به من امنیت شغلی بیشتری می دهد.
 این شغل دارای برنامه پاره وقت و منعطف است.
 به من این امکان را می دهد که درمحلی که ترجیح می دهم کار کنم.
 در این شرایط بهتر می توانم نیازهای خانواده‌ام را برآورده کنم.
 سایر موارد
143 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
- درصورتی که دارای شغل هستید تا چه حدی از صلاحیتهای زیر در شغل فعلیتان مورد نیاز بوده است (دوره دکتری)
144 روش های تدریس و انتقال اطلاعات به مخاطبان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
145 سخنرانی و اجرای کارگاه آموزشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
146 مدیریت کارگاههای آموزشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
147 تهیه برنامه تحقیقاتی همراه با زمان بندی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
148 دفاع از پروپوزال و ایده های پژوهشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
149 مهارت های نوشتاری برای ارائه پروپوزال یا درخواست گرنت پژوهشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
150 جمع آوری داده ، تجزیه تحلیل و کارکردن با داده های بزرگ (Big Data)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
151 تجریه دستیاری تدریس (TA)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
152 پیوستن به انجمن ها و گروه های علمی و حرفه ای
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تا حد زیادی
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
- وضعیت بیکاری
153 چنانچه بیکار هستید علت بیکاریتان چیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ادامه تحصیل
منتظر انتصاب در یک موقعیت شغلی
وجود بی عدالتی در مزایای شغلی و شرایط کار
هنوز در جستجوی کار هستم
شغل پیشنهادی مناسب نبود
مسئولیت خانواده
دستمزد اولیه بسیار کم بود
به کار علاقه مند نیستم
قصد دارم در خارج از کشور کار پیدا کنم
سایر موارد
154 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
155 درکدام بخش به جستجوی شغل پرداخته‌اید؟ (می‌توانید بیش از یک گزینه را تیک بزنید).
 بخش دولتی
 بخش خصوصی
 سازمان‌های غیر دولتی مردمی
 نیمه عمومی
 سایر موارد
156 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
157 آخرین درخواست شما مربوط به چند ماه قبل می باشد؟
158 دلایل عدم استخدام شما چه بوده است؟ (می‌توانید بیش از یک گزینه را تیک بزنید).
 کمبود مجوزهای استخدامی و فرصت های شغلی
 نداشتن ارتباطات
 دلایل مربوط به سلامت
 نداشتن صلاحیت‌های مورد نیاز
 فقدان تجربه کاری
 شروع کار با پرداخت خیلی کم
 محدودیت‌های قانونی برای کارفرما
 سایر موارد
159 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
- توصیه‌ها
160 چه برنامه ها و اقداماتی باید اصلاح شوند تا به ارتقای فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان کمک کند؟
161 لطفاً نظرات و پیشنهادهای دیگرخود را مرقوم فرمایید.
- با تشکر از شما بخاطر صرف وقت جهت تکمیل پرسشنامه
162 آیا تمایل دارید که مؤسسه ما برای پیمایش های تفصیلی تر با شما در ارتباط باشد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خیر
163 چنانچه پاسختان مثبت است، لطفاً آدرس و شماره تلفن محل سکونت و محل کار خود را ذکر نمایید.