فرم پرسشنامه در پیمایش متمرکز - دانش آموختگان دانشگاه سمنان


کد رهگیرى این فرم: P105-F106-U0-N30545          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات عمومی

1 کد ملی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 جنسیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
3 تاریخ تولد

تاریخ شمسى:

4 وضعیت تاهل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
5 درصورت پاسخ به گزینه "موارد دیگر" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
6 وضعیت اقامت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: وضعیت تحصیلی قسمت اول

7 آخرین مدرک تحصیلی شما (از 4 سال قبل تاکنون) چیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
8 از 4 سال قبل تاکنون در کدام رشته تحصیلی فارغ التحصیل شده اید؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 برای مدرک فوق الذکر در چه نوع برنامه تحصیلی ثبت نام کردید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
10 آخرین مدرک تحصیلی خود را از کدام دانشگاه دریافت نموده اید؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
11 آخرین مدرک خود را در چه سالی اخذ کردید؟

تاریخ شمسى:

12 آخرین دوره تحصیلی منجر به مدرک خود را در کدام ترم تحصیلی شروع کردید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
13 آخرین دوره تحصیلی منجر به مدرک خود را در کدام ترم تحصیلی به پایان بردید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: کدامیک از دلایل زیر، مهمترین علت تحصیل در این رشته تحصیلی بوده است؟

14 کسب نمرات خوب در دبیرستان در دروس مرتبط با رشته
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
15 نقش این رشته در برنامه ریزی فردی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
16 وجود بورس تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
17 توصیه والدین یا بستگان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
18 توصیه همسالان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
19 آینده شغلی یا اعتبار حرفه ای
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
20 وجود رشته مورد نظر در دانشگاه مورد علاقه من
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
21 اشتیاق شدید به حرفه مرتبط با آن
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
22 چشم انداز اشتغال فوری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
23 چشم انداز پیشرفت حرفه ای
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
24 عدم تحمیل هزینه اضافه به خانواده
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
25 چشم انداز حقوق چشمگیر
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
26 فرصت اشتغال در خارج از کشور
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
27 بدون هیچ دلیل خاص
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: وضعیت تحصیلی قسمت دوم

28 چگونه درباره رشته تحصیلی خود در دانشگاه مطلع شدید؟ (بیش از یک پاسخ میتوانید بدهید)
 از طریق دوستان
 از طریق بستگان
 از طریق کارکنان دانشگاه
 از طریق وب سایت دانشگاه
 از طریق مدیران دبیرستان
 از طریق فارغ التحصیلان/ دانشجویان دانشگاه
 از طریق تبلیغات رسانه ها
 سایر موارد
29 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
30 چه مهارتهایی در دانشگاه یاد گرفتید؟ (بیش از یک پاسخ میتوانید بدهید)
 مهارت های ارتباطی
 مهارت های روابط انسانی
 مهارت های فنی
 مهارت های کارآفرینی
 مهارت های فناوری اطلاعات
 مهارت های حل مسئله
 مهارت تفکر انتقادی
 مهارت های زبان
 سایر مهارت ها
31 درصورت پاسخ به گزینه "سایر مهارت ها" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
32 آیا در طول تحصیل مشغول به کار شدید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
33 در دوران تحصیل چه نوع شغلی داشتید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
34 با کدام مدرک در دوران تحصیل شاغل بودید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
35 چه صلاحیتهایی در اولین شغل شما لازم بوده است؟
 مهارت های ارتباطی
 مهارت های روابط انسانی
 مهارت های فنی
 مهارت های کارآفرینی
 مهارت های فناوری اطلاعات
 مهارت های حل مسئله
 مهارت های تفکر انتقادی
 مهارت های زبان
 سایر مهارت ها
36 درصورت پاسخ به گزینه "سایر مهارت ها" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
:: جستجوی شغل پس از اتمام تحصیل

37 از چه موقع در جستجوی شغل بوده اید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
38 درصورت پاسخ به گزینه های "قبل از اتمام تحصیل" یا "بعد از اتمام تحصیل" در سوال قبلی لطفاً مدت زمان را براساس ماه درج نمایید.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
39 چه موقع پس از اتمام تحصیل شاغل شدید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
40 تا قبل از اشتغال در اولین شغل چند بار در مصاحبه شغلی شرکت نموده اید؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
41 آیا همچنان در همان شغل اول خود مشغول به کار هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
42 در صورت پاسخ منفی علت تغییر شغل را بیان نمایید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
43 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
44 از چه طریق اولین شغل خود را پیدا کردید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
45 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
:: برای پیدا کردن اولین شغل خود پس از اتمام تحصیل، کدامیک از مشکلات زیر را تجربه کرده‌اید؟

46 دشواری در ایجاد ارتباط فردی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
47 نداشتن صلاحیت‌های مورد نیاز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
48 نداشتن تجربیات مورد نیاز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
49 نبود شغل در زمینه تخصص من
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
50 کارفرمایانی که درخواست رشوه کردند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
51 ترجیح افراد بومی به غیر بومی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
52 تبعیض جنسیتی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
53 از زمان اتمام تحصیل تاکنون، بیشترین وقت خود را صرف کدام فعالیت کرده اید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
54 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
:: وضعیت اشتغال فعلی

55 وضعیت اشتغال فعلی شما چیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
56 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
57 عنوان شغل خود را ذکر فرمایید و در یک جمله وظایف آن را بیان کنید.
:: لطفاً بیان نمائید که تا چه حدی از صلاحیت های زیر در زمان فارغ التحصیلی برخوردار بوده‌اید

58 دانش عمومی وسیع
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
59 دانش/ تفکر چند جانبه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
60 دانش نظری (مربوط به رشته تحصیلی)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
61 روش شناسی (مربوط به رشته تحصیلی)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
62 مهارت زبان خارجی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
63 مهارت‌های کامپیوتری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
64 درک از سیستمهای پیچیده اجتماعی، سازمانی و فنی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
65 برنامه‌ریزی، هماهنگی و سازماندهی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
66 کاربرد قوانین و مقررات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
67 استدلال اقتصادی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
68 مستند سازی ایده‌ها و اطلاعات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
69 توانایی حل مسئله
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
70 توانمندی در تجزیه و تحلیل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
71 توانمندی های یادگیری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
72 تفکر خود ارزیابی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
73 خلاقیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
74 کارکردن در شرایط فشار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
75 دقت، توجه به جزئیات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
76 مدیریت زمان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
77 مذاکره
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
78 متناسب بودن رشته با نوع شغل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
79 مهارت‌های کارهای یدی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
80 استقلال در کار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
81 انجام کار گروهی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
82 ابتکار عمل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
83 سازگاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
84 استدلال، قاطعیت و پایداری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
85 قدرت تمرکز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
86 شخصاً درگیر کار شدن
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
87 وفاداری و صداقت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
88 تفکر انتقادی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
89 مهارت های گفتاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
90 مهارت های نوشتاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
91 تحمل و پذیرش دیدگاههای مختلف
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
92 رهبری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
93 مسئولیت پذیری و تصمیم‌گیری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: لطفاً بیان نمائید که تا چه حدی از صلاحیتهای زیر در زمان فارغ التحصیلی برخوردار بوده‌اید (دوره دکتری)

94 روش های تدریس و انتقال اطلاعات به مخاطبان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
95 سخنرانی و اجرای کارگاه آموزشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
96 مدیریت کارگاههای آموزشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
97 تهیه برنامه تحقیقاتی همراه با زمان بندی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
98 دفاع از پروپوزال و ایده های پژوهشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
99 مهارت های نوشتاری برای ارائه پروپوزال یا درخواست گرنت پژوهشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
100 جمع آوری داده ، تجزیه تحلیل و کارکردن با داده های بزرگ (Big Data)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
101 تجریه دستیاری تدریس (TA)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
102 پیوستن به انجمن ها و گروه های علمی و حرفه ای
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: درصورتی که دارای شغل هستید تا چه حدی از صلاحیت های زیر در شغل فعلیتان مورد نیاز بوده است.

103 دانش عمومی وسیع
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
104 دانش/ تفکر چند جانبه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
105 دانش نظری (مربوط به رشته تحصیلی)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
106 روش شناسی (مربوط به رشته تحصیلی)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
107 مهارت زبان خارجی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
108 مهارت‌های کامپیوتری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
109 درک از سیستمهای پیچیده اجتماعی، سازمانی و فنی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
110 برنامه‌ریزی، هماهنگی و سازماندهی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
111 کاربرد قوانین و مقررات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
112 استدلال اقتصادی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
113 مستند سازی ایده‌ها و اطلاعات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
114 توانایی حل مسئله
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
115 توانمندی در تجزیه و تحلیل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
116 توانمندی های یادگیری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
117 تفکر خود ارزیابی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
118 خلاقیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
119 کارکردن در شرایط فشار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
120 دقت، توجه به جزئیات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
121 مدیریت زمان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
122 مذاکره
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
123 متناسب بودن رشته با نوع شغل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
124 مهارت‌های کارهای یدی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
125 استقلال در کار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
126 انجام کار گروهی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
127 ابتکار عمل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
128 سازگاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
129 استدلال، قاطعیت و پایداری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
130 قدرت تمرکز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
131 شخصاً درگیر کار شدن
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
132 وفاداری و صداقت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
133 تفکر انتقادی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
134 مهارت های گفتاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
135 مهارت های نوشتاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
136 تحمل و پذیرش دیدگاههای مختلف
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
137 رهبری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
138 مسئولیت پذیری و تصمیم‌گیری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
139 اگر می‌توانستید از بین کارفرمایان انتخاب نمایید اولویت شما کدام بود؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
140 لطفاً دلایل پاسخ به سؤال قبلی خود را بیان نمائید.
141 تا چه حد دانش ومهارتهای کسب شده در طول تحصیل بر روی عملکرد و ارائه خدمات شما در محل کارتان تأثیر داشته است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
142 چنانچه پاسخ سوال قبلیتان "اصلا" می‌باشد چرا در شغل فعلی مشغول به کار هستید؟ (می‌توانید بیش از یک پاسخ را تیک بزنید).
 این شغلی است که به من پیشنهاد شد.
 در این شغل چشم انداز های شغلی بهتری دارم.
 شغلی را ترجیح می دهم که با تحصیلاتم ارتباط نزدیکی نداشته باشد.
 می‌خواهم درآمد بیشتری کسب کنم.
 به من امنیت شغلی بیشتری می دهد.
 این شغل دارای برنامه پاره وقت و منعطف است.
 به من این امکان را می دهد که درمحلی که ترجیح می دهم کار کنم.
 در این شرایط بهتر می توانم نیازهای خانواده‌ام را برآورده کنم.
 سایر موارد
143 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
:: درصورتی که دارای شغل هستید تا چه حدی از صلاحیتهای زیر در شغل فعلیتان مورد نیاز بوده است (دوره دکتری)

144 روش های تدریس و انتقال اطلاعات به مخاطبان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
145 سخنرانی و اجرای کارگاه آموزشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
146 مدیریت کارگاههای آموزشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
147 تهیه برنامه تحقیقاتی همراه با زمان بندی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
148 دفاع از پروپوزال و ایده های پژوهشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
149 مهارت های نوشتاری برای ارائه پروپوزال یا درخواست گرنت پژوهشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
150 جمع آوری داده ، تجزیه تحلیل و کارکردن با داده های بزرگ (Big Data)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
151 تجریه دستیاری تدریس (TA)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
152 پیوستن به انجمن ها و گروه های علمی و حرفه ای
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: وضعیت بیکاری

153 چنانچه بیکار هستید علت بیکاریتان چیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
154 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
155 درکدام بخش به جستجوی شغل پرداخته‌اید؟ (می‌توانید بیش از یک گزینه را تیک بزنید).
 بخش دولتی
 بخش خصوصی
 سازمان‌های غیر دولتی مردمی
 نیمه عمومی
 سایر موارد
156 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
157 آخرین درخواست شما مربوط به چند ماه قبل می باشد؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
158 دلایل عدم استخدام شما چه بوده است؟ (می‌توانید بیش از یک گزینه را تیک بزنید).
 کمبود مجوزهای استخدامی و فرصت های شغلی
 نداشتن ارتباطات
 دلایل مربوط به سلامت
 نداشتن صلاحیت‌های مورد نیاز
 فقدان تجربه کاری
 شروع کار با پرداخت خیلی کم
 محدودیت‌های قانونی برای کارفرما
 سایر موارد
159 درصورت پاسخ به گزینه "سایر موارد" در سوال قبلی لطفاً توضیح دهید.
:: توصیه‌ها

160 چه برنامه ها و اقداماتی باید اصلاح شوند تا به ارتقای فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان کمک کند؟
161 لطفاً نظرات و پیشنهادهای دیگرخود را مرقوم فرمایید.
:: با تشکر از شما بخاطر صرف وقت جهت تکمیل پرسشنامه

162 آیا تمایل دارید که مؤسسه ما برای پیمایش های تفصیلی تر با شما در ارتباط باشد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
163 چنانچه پاسختان مثبت است، لطفاً آدرس و شماره تلفن محل سکونت و محل کار خود را ذکر نمایید.
برای مراجعه آتی و ویرایش مجدد فرم می توانید رمز عبور مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید. لطفا تنها از حروف و اعداد انگلیسی استفاده کنید.
رمز عبور ویرایش فرم
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | irantrace

Designed & Developed by : Yektaweb