اعضا - احمد علی یزدان پناه


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دكتر احمد علی یزدان پناه
استادیار
دکترا از Tehran University
aayazdanpanahgmail.com
www.yazdanpanah.org